Планска и пројектна документација на јавном увиду

Јавни увид планске и пројектне документације

Урбанистички пројекат Speed system

Урбанистички пројекат Plattner

План детаљне регулације општинског пута Товаришево – Параге

План детаљне регулације општинског пута Силбаш – Пивнице

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изграднју стамбеног објекта П+3 на катастарским паррцелама број 5371/3, 5365 и 5366, КО Бачка Паланка – град 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду кат. парц. бр. 3744, 3756/1, 3746, 3753/1 и 3754/1 КО Бачка Паланка – град за изградњу објекта зграде за трговину, самоуслужне аутоперионице и помоћног објекта у Бачкој Паланци у ул. Краља Петра I A