ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће Општине Бачка Паланка чине председник Општине, заменик председника Општине и девет чланова Општинског већа. Председник Општине је и председник Општинског већа. Заменик председника је члан Општинског већа по функцији. Чланове већа бира Скупштина општине на период од четири године. 

Секретар Општинског већа:
Александра Рудић
Тел: 021/210-1197
aleksandrarudic@backapalanka.org.rs

Чланови Општинског већа и задужења:

 • Милоје Брајић, за област друштвене делатности, здравства, социјалне заштите и јавног информисања
 • Данко Легиновић, за област јавних прихода и расхода Општине и организација које се финансирају из буџета и фондова Општине:
 • Раде Јелић, за међунационалне односе и оставаривања права националних мањина
 • Зоран Јовичин, зафункционисање месних заједница
 • Зоран Петковић, за областкомуналне привреде, урбанизма, грађевинарства, изградње и унапређење човекове средине
 • Милорад Париповић, заобласт саобраћаја, одржавања и коришћења локалних путева и улица и других јавних површина
 • Александар Трешњак, за област индустрије и мале привреде
 • Мирослав Вучковић, за област пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Мирослав Ивић, за област туризма и угоститељства

 Надлежности Општинског већа:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине
 • прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине
 • прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина
 • подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа
 • даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине
 • доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта
 • утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом
 • предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине Војводине
 • усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника
 • образује жалбену комисију
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности
 • доноси Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
 • информише јавност о свом раду
 • доноси пословник о раду на предлог председника Општине
 • врши и друге послове у складу са законом