ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Бранислав Шушница рођен је 1979. године у Новом Саду. Основно и средње образовање стекао је у Бачкој Паланци.2005. године дипломирао је на Економском факултету у Суботици -Универзитет у Новом Саду где је стекао звање дипломираног економисте.

Радио је при Војсци Србије, у Канцеларији за локално екомски развој и Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Општине Бачка Паланка. 2015. године именован је за директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“.

18. маја 2016. године ступио је на дужност председника Општине Бачка Паланка.Његовмандатје по други пут потврђенна Конститутивној седници Скупштине општине Бачка Паланка одржаној 21. августа 2020. године.

Надлежности председника општине:

 • представља и заступа Општину
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине
 • наредбодавац је за извршење буџета
 • оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију општине
 • усмерава и усклађује рад Општинске управе
 • представња Општинско веће, сазива и води његове седнице
 • доноси појединача акта за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине општине,
 • Командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације
 • поставња и разрешава помоћнике председника општине
 • одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности у јавној својини Општине, ускладу са законом и прописом Општине
 • одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности
 • врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине