КОНКУРС за доделу стипендија ученицима и студентима на територији Општине Бачка Паланка у школској 2020/2021 години

На основу члана 3. став 4. Одлуке о стипендирању ученика и студената на територији Општине Бачка Паланка («Службени лист Општине Бачка Паланка», бр.15/2010 и 29/2013), Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима, дана 27. августа 2020. године расписује

КОНКУРС

за доделу стипендија ученицима и студентима

на територији Општине Бачка Паланка

у школској 2020/2021 години

I

Оглашава се конкурс за доделу стипендија за 60 ученика и 90 студената на територији Општине Бачка Паланка у школској 2020/2021. години.

Број стипендија одређује се према Одлуци Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима и то:

 • 15 стипендија – ученици првог разреда,

 • 15 стипендија – ученици другог разреда,

 • 15 стипендија – ученици трећег разреда,

 • 15 стипендија – ученици четвртог разреда,

 • 30 стипендија – студенти прве године факултета,

 • 15 стипендија – студенти друге године факултета,

 • 15 стипендија – студенти треће године факултета,

 • 15 стипендија – студенти четврте године факултета,

 • 15 стипендија – студенти пете и шесте године факултета.

II

Висина стипендије износи 4.000,00 динара месечно за ученике и 5.000,00 динара месечно за студенте.

III

Пријаве на конкурс кандидат може поднети под следећим условима:

 • да је ученик средње школе или студент на факултету чији је оснивач Република Србија и да има најмању просечну оцену из претходних година школовања 4,50, односно најмању просечну оцену из претходних година студија 8,00.

 • да има пребивалиште на територији Општине Бачка Паланка;

 • да није поновио разред у школи, односно обновио годину на студијима;

 • да није корисник кредита или стипендије по другом основу.

IV

На расписани конкурс кандидати уз захтев подносе следећу документацију:

– уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика (оверена фотокопија сведочанства):

 1. за ученике првог разреда средње школе, просечан успех од 5-8 разреда основне школе,

 2. за ученике другог разреда средње школе, успех из претходног (првог) разреда средње школе,

 3. за ученике трећег разреда средње школе, успех из претходних (првог и другог) разреда средње школе,

 4. за ученике четвртог разреда средње школе, просечан успех из претходних (првог, другог и трећег) разреда средње школе.

– уверење о уписаној години студија и постигнутом успеху студента (потврда са факултета)

 1. за студенте прве године студија, просечан успех од 1-4 разреда средње школе,

 2. за студенте следећих година студија, просек успеха у претходним годинама студија.

– учествовање на такмичењима (једно од освојена прва три места), реализована по календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

Ранг такмичења

Општинско такмичење

Окружно такмичење

Републичко такмичење

Међународно такмичење

Освојено место

I место

1,5

5

10

20

II место

1

4

8

18

III место

0,5

3

6

16

Уколико се ради о екипним такмичењима и у зависности од ранга такмичења и освојеног места број бодова се дели са три.

– кандидати без примања по члану породице добијају пет бодова, а уколико су корисници социјалне помоћи још један бод.

– кандидати са примањима по члану породице већим од 60%+1 динар републичког просека добијају 0 бодова на материјалне услове. Осталим кандидатима који се налазе у групи до 60% републичког просека по члану породице број бодова ће се обрачунавати у складу са процентом примања у односу на републички просек на следећи начин:

60% републичког просека-просек примања

5x

60% републичког просека

– потврда о имовном стању односно катастарским приходима родитеља или старатеља,

– за пољопривреднике – уверење Пореске управе о обрадивој површини за период од 01.01.-30.06. текуће године,

– за предузетнике — уверење Пореске управе за период од 01.01.-30.06. текуће године,

за запослене – уверење о просечним месечним примањима за период од 01.01.-30.06. текуће године,

– за власнике фирми, уколико су запослени у свом предузећу — уверење о просечним месечним примањима за период од 01.01.-30.06. текуће године,

– за незапослене – потврда да се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање за период од 01.01.-30.06. текуће године,

– за пензионере – уверење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о просечној пензији за период од 01.01.-30.06. текуће године,

– за једнородитељске породице – потврда о висини алиментације,

– за самохране родитеље – извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља,

– за кориснике социјалне помоћи – уверење Центра за социјални рад,

– изјава о броју чланова породичног домаћинства,

– оверена изјава о непримању друге стипендије или кредита.

– Комисија задржава право да за сваког кандидата који учествује на Конкурсу за доделу стипендија ученицима и студентима затражи допуну документације.

– кандидати који Комисији не доставе допуну документације о свом материјалном стању, морају потписати оверену изјаву, којом су сагласни да ће им на материјално стање бити додељено нула бодова.

V

Пријаве на конкурс за ученике средњих школа подносе се од 07. септембра до 07. октобра, а за студенте од 07. октобра до 07. новембра 2020. године.

VI

Пријаве на конкурс из тачке IV овог конкурса подносе се Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима, у зграду Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, у собу број 5.

VII

Одлуку о додели стипендија донеће Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима у року од 30 дана од дана затварања конкурса.

VIII

Резултати конкурса ће бити објављени на огласној табли у згради Општине Бачка Паланка.