Јавни позив за Јавну расправу о нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Јужне радне зоне (блокови 96 и 101б)

ЈАВНИ ПОЗИВ

за Јавну расправу о нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Јужне радне зоне (блокови 96 и 101б) у Бачкој Паланци

  1. У поступку даље разраде Плана генералне регулације Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 16/2011 и 22/2012) Општина Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о изради Планa детаљне регулације дела јужне радне зоне (блокови 96 и 101б) у Бачкој Паланци (у даљем тексту: Нацрт Одлуке).
  2. Јавна расправа Нацрта Одлуке ће се одржати у периоду од 17. септембра до 7. октобра 2019. године.
  3. Учесници у јавној расправи су представици надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, еминентни стручљаци у овој области, као и друге заинтересоване стране (физичка и правна лица).
  4. Лица задужена за давање информација у вези са Нацртом одлуке и активностима у вези са јавном расправом су Милкица Петржљан дипл. инж. грађ. – руководилац Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе  Општине Бачка Паланка и Никола Лалић дипл. правник из Одељења за урбанизам и грађевинарство.
  5. Програм јавне расправе о Нацрту одлуке са Нацртом одлуке и прилозима објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка backapalanka.rs.
  6. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за урбанизам и грађевинарство на е-mail: invictus@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.
  7. Нацрт одлуке биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 20. септембра 2019. године, у 12,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.
  8. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће анализирати све предлоге и сугестије достављене у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.