Набавка добара – путничких аутомобила

Набавка добара – путничких аутомобила, разврстани по партијама, и то:

  • Партија 1. – два путничка возила за потребе рада општинске управе, према спецификацији
  • Партија 2. – једно путничко возило за опремање пољочуварске службе, према спецификацији