Набавка услуга – израда Главних пројеката комасационог премера ванграђевинског реона за к.о. Визић и за к.о. Нештин

Набавка услуга – израда Главних пројеката комасационог премера ванграђевинског реона за к.о. Визић и за к.о. Нештин, која ће се извршити по партијама и то:

– Партија 1 – Главни пројекат комасационог премера ванграђевинског реона за к.о. Визић

– Партија 2 – Главни пројекат комасационог премера ванграђевинског реона за к.о. Нештин