Председник општине

Председник Општине Бачка Паланка дипломирани економиста Бранислав Шушница Тел: 021 210 1192

Председник општине:

  1. представља и заступа Општину,
  2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине,
  3. наредбодавац је за извршење буџета, 4) усмерава и усклађује рад Општинске управе,
  4. доноси појединача акта за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине општине,
  5. оснива локалну службу за инспекцију и ревизију, у складу са законом,
  6. покреће поступак отуђења и прибављања непокретности пред надлежним органима и одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије
  7. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности, врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине