Општинско Веће

Општинско веће:

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина,
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине,
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године,
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине,
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине,
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно АП Војводине,
7) поставља и разрешава начелника Општинске управе,
8) даје сагласност на опште акте буџетских корисника којима се утврђује број и структура запослених,
9) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности,
10) доноси Пословник о раду на предлог Председника општине, врши и друге послове које утврди Скупштина општине.

Чланови општинског већа:

1. Бранислав Шушница председник општинског већа
2. Александар Борковић заменик председника општинског већа
3. Надежда Ганић задужена за област јавних прихода и расхода Општине и организација које се финансирају из буџета и фондова општине
4. Весна Велемир задужена за област функционисања месних заједница
5. Весна Вучић задужена за стање и даљи развој међунационалних односа и остваривања права националних мањина
6. Зоран Јовичин задужен за област туризма и угоститељства
7. Зоран Петковић задужен за област комуналне привреде, урбанизма, грађевинарства, изградње и унапређења човекове средине
8. Мирослав Ивић задужен за област пољопривреде, шумарства и водопривреде
9. Милорад Париповић задужен за област саобраћаја, одржавања и коришћења локалних путева и улица и других јавних површина
10. Мирослав Вучковић задужен за област индустрије и мале привреде
11. Милан Радовић задужен за област друштвених делатности, здравства, социјалне заштите и јавног информисања