ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Обједињена процедура се од 01.01.2016. године спроводи кроз Централни информациони систем за електронско издавање дозвола.

Апликација се покреће кликом на линк – https://ceop.apr.gov.rs

Неопходно је да подносиоци захтева у Централном систему креирају своје корисничке налоге и да поседују квалификоване електронске сертификате како би могли потписати захтев и проследити исти надлежном органу.

Подносилац захтева преко свог корисничког налога може у сваком тренутку да прати свој предмет од момента пријема у надлежни орган до тренутка завршетка обраде захтева. По завршетку предмета подносилац  добија обавештење на своју мејл адресу о томе да је предмет завршен и на ком линку може да преузме акт (решење, закључак, обавештење…).

Такође достава поднесака, аката и документације у обједињеној процедури између подносиоца захтева и надлежног органа, као и између надлежног органа и ималаца јавних овлашћења обављаће се електонским путем кроз ЦЕОП.

 

Послове обједињене процедуре обавља Одсек за спровођење обједињене процедуре у оквиру Одељења за урбанизам и грађевинарство.

 

Релевантни прописи за спровођење процедуре:

  • Закон о планирању и изградњи („Службнеи гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020),
  • Правилник о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Службнеи гласник РС“, бр. 68/2019),
  • Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављатиакт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења оодобрењу извођења радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев ипоступку који надлежни орган спроводи („Службнеи гласник РС“, бр. 102/2020),
  • Правилник о класификацији објеката („Службнеи гласник РС“, бр. 22/2015),
  • Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Службнеи гласник РС“, бр. 85/2015),
  • Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службнеи гласник РС“, бр. 73/2019),