Општинска управа

Начелник Општинске управе

Тел: 021/210-1192
nacelnik@backapalanka.org.rs

Заменик начелника
Тел: 021/210-1195
dubravka@backapalanka.org.rs

Одељење за општу управу и заједничке послове

Руководилац 021/210-1166
Портирница 021/210-1117
Писарница 021/210-1171
Архива 021/210-1158
Матичари 021/210-1127 021/210-1126
Послови месних канцеларија,  матичара и личних стања грађана 021/210-1121
Бирачкиспискови 021/210-1120
ИТ администратор 021/210-1157 021/210-1155
Безбедност и здрављенараду, против пожарна заштита и одржавање возила 021/210-1121
Служба за управљање људским ресурсима 021/210-1138
Служба за јавне набавке 021/210-1174

 

Одељење за друштвене делатности

Руководилац 021/210-1119
Утврђивање права на дечији додатак 021/210-1124
Ученички и студентскистандард 021/210-1122
Послови образовања 021/210-1170
Борачко инвалидска заштита 021/210-1122 021/210-1130
Повереник за избегла и расељеналица 021/210-1131
Родитељски додатак и породиљска права 021/210-1128 021/210-1130
Послови културе, спорта, социјалне, здравствене и заштите животне средине 021/210-1131

 

Одељењe за привреду

Руководилац 021/210-1149
Служба за имовинско-правне и стамбене послове 021/210-1152
Служба за инспекцијске послове 021/210-1198
Канцеларија за локално-економски развој 021/210-1156
Послови пољопривреде и водопривреде 021/210-1135
Енергетски менаџер 021/210-1143

 

Одељење за финансије и буџет

Руководилац 021/210-1165
Служба за трезор 021/210-1161
Служба за буџет 021/210-1162
Благајна и обрачун зарада 021/210-1164

 

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода

Руководилац 021/210-1154
Издавање пореских уверења 021/210-1133
Стање пореског дуга 021/210-1134
Репрограм 021/210-1163
Порески инспектори – за физичка лица 021/210-1132 021/210-1173
Порески инспектори – за правна лица 021/210-1148 021/210-1115

 

Одељење за урбанизам и грађевинарство

Руководилац 021/210-1141
Пријемна канцеларија 021/210-1199
Послови обједињене процедуре-грађевинарство 021/210-1147 021/210-1151
Послови обједињене процедуре-урбанизам 021/210-1139 021/210-1140
Послови озакоњења 021/210-1146 021/210-1145
Послови заштите животне средине 021/210-1151

 

Одељење за скупштинске и извршне послове

Руководилац 021/210-1118
Секретар Општинског већа 021/210-1197
Пословни секретар 021/210-1192
Служба за послове председника општине 021/210-1196
Служба за послове Скупштине општине 021/210-1185 021/210-1178
Бесплатна правна помоћ 021/210-1197
Информације одјавног значаја 021/210-1197
Заштита права пацијената 021/210-1197
Заштита података о личности 021/210-1197

 

Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору 021/210-1170