ОДРЖАНА ПРВА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На првој конститутивној седници Општинског већа, одржаној 03. јула 2024.године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав  Шушница, донет је Закључак о задужењима чланова Општинског већа Општине Бачка Паланка.

Задужују се чланови Општинског већа Општине Бачка Паланка:

  1. Александар Трешњак, за област јавних прихода и расхода Општине и организација које се финансирају из буџета и фондова Општине;
  2. Милорад Париповић, за област саобраћаја, одржавања и коришћења локалних путева и улица и других јавних површина;
  3. Милорад Чегар, за област индустрије и мале привреде;
  4. Зоран Јовичин , за област функционисања месних заједница;
  5. Мирослав Ивић, за област туризма и угоститељства;
  6. Весна Вучић, за стање и даљи развој међунационалних односа и оставаривања права националних мањина;
  7. Мита Лачански, за област пољопривреде, шумарства и водопривреде;
  8. Зоран Петковић, за област комуналне привреде, урбанизма, грађевинарства, изградње и унапређења човекове средине;
  9. Стево Карановић, за област друштвених делатности, здравства, социјалне заштите и јавног информисања.

Чланови Општинског већа Општине Бачка Паланка одговорни су за праћење стања и спровођење ставова Општинског већа у областима за које су задужени, за благовремено покретање иницијатива пред Општинским већем и за разматрање питања из надлежности Општинског већа у одговарајућим областима.

Чланови Општинског већа, по својој иницијативи или на захтев Општинског већа, обавештавају Општинско веће о извршавању закључака Општинског већа и реализацији других задатака које им повери Општинско веће.