П О З И В за предлагање кандидата за доделу Октобарске награде Општине Бачка Паланка за 2024. годину

 

Октобарска награда општине Бачка Паланка додељује се као посебно признање за изузетна научна и истраживачка достигнућа и постигнуте резултате у раду у области привреде, друштвених и других делатности, а која су од изузетног значаја за развој и унапређење Општине Бачка Паланка.

Октобарска награда додељује се поводом 20. октобра – Дана ослобођења Општине Бачка Паланка.

Октобарска награда се додељује појединцима, предузећима, установама, месним заједницама, удружењима грађана, друштвеним организацијама и другим облицима организовања за остварења и постигнуте резултате у току једне или више година. Истом добитнику награда се може доделити само једанпут у току десет година.

 

Октобарска награда се може доделити у области привреде:

  • предузећима и свим другим организацијама чије је седиште на територији Општине Бачка Паланка, која се нарочито истичу у остваривању изузетних пословних резултата, развијању друштвено-економских односа на тржишним принципима и расподели на бази резултата рада, односно остварују резултате рада изнад просечних у оквиру своје гране делатности у Општини па и ширем региону, за освајање нових производа и услуга, за техничка унапређења, новаторство и рационализације, за добро организован и успешно изведен рад приликом ванредних догађаја (земљотрес, поплаве, временске непогоде, велики пожари и сл.) на спашавању људских живота, великих материјалних штета и брзом и ефикасном отклањању штетних последица;
  • појединцу или  групи  аутора који  својим радом,  проналасцима,  новаторством иновацијама  и патентима  дају значајан допринос  повећању  продуктивности, економичности  пословања  и  организацији  рада;
  • радним људима и радницима који средствима рада у личној својини обављају пољопривредну, занатску или неку другу делатност и остварују значајне резултате, с тим да су ти резултати изнад просечних, односно ефекти изнад уобичајених.

 

Октобарска награда се може доделити у области друштвених и других јавних делатности:

  • предузећима, организацијама,  установама  и другим облицим  организовања грађана чије је седиште на територији Општине Бачка Паланка,    који су својим радом изузетно утицали на развој и напредак науке, образовања, културе, физичке  и техничке културе, информисања итд., те тиме постигли значајне резултате на плану подизања општег образовног и културног нивоа становништва и афирмацији равноправности иступања и заједништва народа и

народности на територији Општине Бачка Паланка;

  • појединцима и установама, организацијама, предузећима и другим облицима удружења грађана у области здравствене и социјалне заштите, екологије, који се изузетно истичу у спровођењу превентивне и социјалне заштите становништва, лечењу, збрињавању старих и немоћних лица, збрињавању избеглих и прогнаних лица и уопште који својим радом у свим областима дају посебан допринос, развоју, унапређењу и хуманизацији међуљудских односа и посебно заштити животне средине;
  • појединцима и спортским организацијама чија активност даје најбоље резултате на ширењу масовности физичке културе уопште кроз постизање врхунских резултата на врхунским такмичењима (републички, регионални, европски и светски ниво), а нарочито за развој и правилно усмеравање способности деце и омладине;
  • појединцима, удружењима грађана, предузећима или било ком другом облику организовања за изузетне подухвате, који су својим чињењем унапредили или изградили ову средину – општину Бачка Паланка, тј. учинили неко посебно друштвено корисно дело и да су у посматраном периоду добијали за свој рад и самопрегор и друга друштвена и јавна признања (похвале, награде, одликовања и слично).

 

Одлуку o додели октобарске награде доноси Скупштина општине Бачка Паланка на предлог Одбора за награде и признања (у даљем тексту: Одбор).

 

Предлози за доделу Октобарске награде подносе се Одбору најкасније до 31. августа 2024. године.

Изузетно, предлози се могу поднети и после овог рока само за изузетне резултате, достигнућа и остваривања која су остварена по истеку овог рока.

Предлоге за доделу Октобарске награде Комисији могу да поднесу: грађани, групе грађана, предузећа, установе, политичке и друге друштвене организације, удружења и други облици организовања грађана, државни и органи локалне самоуправе.

Предлози за доделу Октобарске награде достављају се писмено и морају бити образложени.

Образложење садржи: кратке податке о подносиоцу предлога, податке о кандидату за доделу Октобарске награде, разлоге због којих се предлаже и друге податке битне за одлучивање о предлогу.

Неблаговремене и необразложене предлоге Одбор неће разматрати.

 

 

 

 

О д б о р

за награде и признања

Скупштине општине Бачка Паланка