ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање пројеката у области културе

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ  КУЛТУРЕ

Број:I-644-1/2024

Дана: 9. маја 2024. године

 

На основу члана 38 .Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/2011-др.закон и 44/2018-др.закон), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018),члана 6.став 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 105/16 и 112/17),  члана 6. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области културе („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 37/2021 и 41/2022) и Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за 2024. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 22/2023), Комисија за оцену пројеката из области културе, на својој 1. седници, одржаној дана 9. маја 2024. године, расписује

                                              ЈАВНИ КОНКУРС

                       за суфинансирање пројеката у области културе

На конкурсу може да учествује установа, уметничко и друго удружење регистровано за обављање делатности културе, појединац (уметник, сарадник, односно стручњак у култури), као и други субјект у култури, осим установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, која се финансира сходно члану 74. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020 и 47/2021) и не може учествовати на конкурсима које расписује њихов оснивач.

На конкурсу може да учествује  удружење:

 • које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/2011-др.закон и 44/2018-др.закон);
 • које је регистровано на територији Општине Бачка Паланка, више од две године од расписивања конкурса;
 • које је регистровано мање од две године од расписивања конкурса, под условом да је партнер на пројекту са удружењем које испуњава услов из тачке 2;
 • међуопштинско удружење, уколико је Општина Бачка Паланка партнер удружењу и међуопштинско удружење које има огранак на територији општине Бачка Паланка;
 • које пројекат реализује на територији Општине Бачка Паланка;
 • које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
 • ако је оправдало средства добијена из буџета Општине Бачка Паланка по конкурсима за суфинансирање пројеката удружења грађана у претходној години;
 • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
 • које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70 % од вредности пројекта и минимални износ средстава који се додељује по једној пријави је 30.000,00 динара, а максимални не сме износити више од 200.000,00 динара. Подносилац пријаве је у обавези да обезбеди 30 % учешћа од одобрених средстава за предложени пројекат.

Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати на територији општине Бачка Паланка најкасније до краја календарске године у којој се средства за суфинансирање одобравају, односно до 31. децембра 2024. године.

Удружења грађана који учествују на конкурсу могу да конкуришу само са једним пројектом.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 • један штампани оригинал пријавног обрасца на конкурс, који је потписан и оверен печатом удружења (на местима која су за то предвиђена) – пријавни образац се може преузети на интернет страници Општине Бачка Паланка;
 • један штампани оригинал обрасца листа чланова удружења, који је потписан и оверен печатом удружења (на местима која су за то предвиђена) – образац се може преузети на интернет страници Општине Бачка Паланка;
 • детаљан опис пројекта – опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени пројектом и друго, који је потписан и оверен печатом удружења које је носилац предлога пројекта (приложити опис на најмање 2 странице, уз детаљан опис могуће је приложити публикације, други штампани материјал, као и аудио, видео, дигитални и други материјал о пројекту или подносиоцу) – образац се може прузети на интернет страници Општине  Бачка Паланка;
 • годишњи план рада и финансијски план у буџетској години у којој се додељују средства по расписаном конкурсу, који је потписан и оверен печатом удружења које је носилац предлога пројекта (кратак историјат удружења, област деловања, преглед важних активности које су реализоване током претходне године, план рада за текућу годину) – образац се може преузети на интернет страници Општине Бачка Паланка.

Обрасце треба попунити јасно и прецизно,  како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин .

Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично писмо.

Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.

Уколико се пројекат реализује у партнерству са другим удружењем, неопходно је доставити доказ о сарадњи с истим (протокол, споразум и слично).

За удружења која су међуопштинска удружења, уколико је Општина Бачка Паланка партнер удружења, треба доставити доказ да је удружење формирано као међуопштинско (меморандум, одлука, уговор).

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Општине Бачка Паланка или шаље поштом на доле назначену адресу:

 

Општина Бачка Паланка

Одељење за друштвене делатности

Комисија за оцену пројеката из области  културе

Краља Петра Првог бр.16

21400 Бачка Паланка

 

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај јавни конкурс је од 11.маја 2024. године до 27.маја 2024. године, а јавни конкурс се објављује на огласној табли Општине Бачка Паланка, званичној  интернет страници Општине Бачка Паланка и на порталу Е-управа.

Комисија у року до 60 дана од завршетка конкурса доноси ранг листу са  бодовима пријављених  пројеката и објављује је на огласној табли,званичној интернет страници Општине Бачка Паланка и порталу Е-управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања ранг листе са бодовима пријављених пројеката на огласној табли и званичној интернет страници Општине Бачка Паланка.

На ранг листу са бодовима пријављених пројеката учесници конкурса имају право жалбе у року од 8 дана од дана њеног објављивања на огласној табли и званичној интернет страници Општине Бачка Паланка. Жалба се подноси Општинском већу Општине Бачка Паланка.

Одлуку по жалби Општинско веће Општине Бачка Паланка доноси у року од 15 дана од дана њеног пријема.

Одлуку о избору пројеката који се суфинансирају из буџета Општине Бачка Паланка председник општине доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење жалбе и објављује је на огласној табли Општине Бачка Паланка, званичној интернет страници Општине Бачка Паланка и порталу Е-управа.

На основу Одлуке о избору пројеката који се суфинансирају из буџета Општине Бачка Паланка, председник Општине Бачка Паланка  са корисником средстава закључује Уговор о суфинансирању  пројекта средствима из буџета Општине Бачка Паланка, а корисник средстава дужан је да пре склапања уговора Одељењу за друштвене делатности Општинске управе Општине Бачка Паланка достави:

 

изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, потписану и оверену печатом удружења- изјава се може преузети на интернет страници Општине Бачка Паланка;

– изјаву о непостојању сукоба интереса, потписану и оверену печатом удружења- изјава се може преузети на интернет страници Општине Бачка Паланка.

Изјава о непостојању сукоба интереса

Изјава о прибављеним средствима

Образац-годишњи план рада

Образац-листа чланова удружења

Образац-пријава на конкурс

Формулар за извештај