О Г Л А С о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење непокретности из јавне својине Општине Бачка Паланка – и то непокретности које чине комплекс „Меркур“ у КО Бачка Паланка-град

ЈАВНИ ОГЛАС

 

На основу Одлуке Скупштине Општине Бачка Паланка бр. II–464-19/2024 од 30.априла 2024. године a у вези са чланом 29. став 1. Закона о јавној својини, чланом 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда , чланом 8. став 1. и чланом 10. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Бачка Паланка,  Комисија за прибављање и располагање непокретности у јавној својини Општине Бачка Паланка објављује

О Г Л А С

 

о спровођењу  поступка јавног надметања  за отуђење непокретности из јавне својине Општине Бачка Паланка  – и то непокретности које чине  комплекс  „Меркур“ у  КО Бачка Паланка-град

  

Отуђују се  непокретности из јавне својине Општине Бачка Паланка у поступку јавног надметања  и то катастарске парцеле број  :

 

7235/7 уписана у Лист непокретности број 2389 КО Бачка Паланка-град,градско грађевинско земљиште, укупне површине 373 м2 , јавна својина Општине Бачка Паланка, удео 1/1, број дела 1-површине 373 м2, остало вештачки створено неплодно земљиште;

7305/2 уписана у Лист непокретности број 3845 КО Бачка Паланка-град,укупне површине 22 м2 ,градско грађевинско земљиште , јавна својина Општине Бачка Паланка, удео 1/1,број дела 2-површине 22 м2, остало вештачки створено неплодно земљиште;

7306/5 уписана у Лист непокретности број 3845 КО Бачка Паланка-град, укупне површине 30 м2, градско грађевинско земљиште, јавна својина Општине Бачка Паланка, удео 1/1,број дела 2-површине 30 м2, остало вештачки створено неплодно земљиште;

7399/2 уписана у Лист непокретности број 2389 КО Бачка Паланка-град,укупне површине 1374 м2,градско грађевинско земљиште, јавна својина Општине Бачка Паланка, удео 1/1, број дела 1-површине 160 м2, земљиште под зградом и другим објектом, зграда за коју није позната намена-део површине 160 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1, број дела 2- површине 703 м2 , земљиште под зградом и другим објектом, зграда за коју није позната намена-део 703 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1, број дела 3-површине 511 м2 , остало вештачки створено неплодно земљиште;

5906/3 уписана у Лист непокретности број 2389 КО Бачка Паланка-град,укупне површине 3169 м2, градско грађевинско земљиште јавна својина Општине Бачка Паланка, удео 1/1, број дела 1 – површине 557 м , земљиште под зградом и другим објектом, породична стамбена зграда површине 557 м2 ,објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1; број дела 2 –површине 31 м2, земљиште под зградом и другим објектом, помоћна зграда површине 31 м2 , објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина, Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1, број дела 3-површине 66 м2, земљиште под делом зграде, број дела 4- површине 21 м2 ,земљиште под делом зграде , број дела 5- површине 2494 м2 , земљиште уз зграду и други објекат;

5906/1 уписана у Лист непокретности број 2389 КО Бачка Паланка-град,укупне површине 4825 м2, градско грађевинско земљиште, јавна својина Општине Бачка Паланка, удео 1/1, број дела 1- површине 188 м2, земљиште под зградом и другим објектом,зграда за коју није позната намена површине 188 м2, објекат изграђен без одобрењу за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1,број дела 2 –површине 280 м2 , земљиште под зградом и другим објектом,зграда за коју није позната намена површине 280 м2,објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1, број дела 3-површине 482 м2,земљиште под зградом и другим објектом, зграда за коју није позната намена површине 482 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1, број дела 4-површине 195 м2, земљиште под зградом и другим објектом, зграда за коју није позната намена површине 195 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1, број дела 5-површине 167 м2,земљиште под зградом и другим објектом, зграда за коју није позната намена површине 167 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1, број дела 6-површине 168 м2, земљиште под зградом и другим објектом, зграда за коју није позната намена површине 168 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1, број дела 7-површине 1073 м2,земљиште под зградом и другим објектом, зграда за коју није позната намена површине 1073 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1,број дела 8 – површине 2272 м2 , земљиште уз зграду и други објекат;

5906/4 уписана у Лист непокретности бр.2389 КО Бачка Паланка-град укупне површине 3679 м2 ,градско грађевинско земљиште,јавна својина Општине Бачка Паланка,удео 1/1, број дела 1-површине 1195 м2,земљиште под зградом и другим објектом, помоћна зграда површине 1195 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1, број дела 2-површине 22 м2,земљиште под зградом и другим објектом, помоћна зграда површине 22 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1, број дела 3-површине 2462 м2   , земљиште уз зграду и други објекат;

7235/3 уписана у Лист непокретности бр.2389 КО Бачка Паланка-град,укупне површине 609 м2 , градско грађевинско земљиште, јавна својина Општине Бачка Паланка, удео 1/1, број дела 1- површине 609 м2, земљиште уз зграду и други објекат ;

5647 уписана у Лист непокретности бр.2389 КО Бачка Паланка-град,укупне површине 613 м2 , број дела 1-површине 164 м2,земљиште под зградом и другим објектом, породична стамбена зграда, објекат преузет из земљишне књиге површине 164 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка, удео 1/1, број дела 2-површине 48 м2,земљиште под зградом и другим објектом, помоћна зграда површине 48 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине јавна својина,Општина Бачка Паланка држалац, удео 1/1, број дела 3 – површине 401 м2 земљиште уз зграду и други објекат;

5648 уписана у Лист непокретности бр.2389 КО Бачка Паланка-град, укупне површине 218 м2, градско грађевинско земљиште, јавна својина Општине Бачка Паланка, удео 1/1 ,број дела 1-површине 218 м2 ,њива 2.класе ;

5646 уписана у Лист непокретности бр.2389 КО Бачка Паланка-град, укупне површине 703 м, градско грађевинско земљиште, јавна својина Општине Бачка Паланка, удео 1/1,број дела 1-површине 703 м2, ров.

 

Наведене непокретности чине јединствени комплекс  „Меркур“ у  КО Бачка Паланка-град, и као такве се и отуђују.

 

Планом детаљне регулације блокова 12 и 51 „Меркур“ („Сл. лист  општине Бачка Паланка“ бр. 27/2023, 9/24 и 10/24)  предметне катастарске  парцеле бр.  7235/7,  7305/2,  7306/5, 7399/2, 5906/3, 5906/1, 5906/4, 7235/3 , 5647, 5648, 5646  КО Бачка Паланка-град, се налазе у оквиру  грађевинског подручја насеља Бачка Паланка. Наведене катастарске парцеле су намењене за пословање , администрацију и трговину – земљиште остале намене .

 

 

Правила грађења за подручје пословања, трговине и администрације

 

Назначеним Планом је предвиђена разрада простора администрације, пословања и трговине кроз одговарајући урбанистички пројекат.

Правилима грађења је дозвољено задржати објекат или објекте, радити реконструкцију, доградњу или адаптацију објеката. Такође је могуће уклонити постојеће објекте и градити нове пошто не уживају заштиту или претходну заштиту Покрајинског завода за заштиту природе.

Свака реконструкција, доградња или изградња нових објеката треба да буде у складу са правилима грађења која су дата у овом поглављу.

 

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ

У подручју пословања, администрације и трговине може се вршити реконструкција постојећих објеката или се као главни објекат могу градити:

– пословне зграде (кл. број 122),

– зграде за трговину на велико и мало (кл. број 123),

– стамбене зграде са три или више станова (кл. број 1122) са обавезном пословном наменом у приземљу,

– зграде за становање заједница (кл. број 113) са обавезном пословном наменом у призему,

– објекти јавне намене и објекти јавног интереса (култура, образовање, социјална и здравствена заштита),

– хотели.

Компатибилне намене за пословне садржаје су: култура и образовање, забава, угоститељство, спорт и рекреација. Изградња ових објеката се може спроводити према условима датим за претежну намену за подручје пословања, трговине и администрације.

 

 

УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ЗАУЗЕТОСТ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

 

Постојеће парцеле комплекса у оквиру обухвата Плана који су намењени пословању, администрацији и трговини могу се задржати у затеченом стању или се може вршити њихова парцелација и препарцелација.

Услови за образовање грађевинске парцеле у оквиру ове намене су:

– за стамбену намену:

– за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 16,0 m, минимална површина парцеле је 600,0 m2 ,

– за двојни објекат минимална ширина парцеле је 32,0 m (2 х 16,0 m), минимална површина је 1200,00 m2 (2 х 600,00 m2 ),

– за објекат у прекинутом и непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална величина парцеле је 600,0 m2 .

– за пословање, трговину:

– за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 20,0 m, минимална површина парцеле је 600,0 m2 ,

– за објекат у прекинутом и непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 16,0 m, минимална величина парцеле је 600,0 m2 .

– за објекте јавне намене, јавног интереса и хотеле:

– за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 20,0 m, минимална површина парцеле је 800,0 m2 ,

– за објекат у прекинутом и непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 15,0 m, минимална величина парцеле је 800,0 m2 .

Максимална величина парцеле за пословање, администрацију и трговину је 15 000,0 m2 .

Имајући у виду да се ради о постојећем комплексу некадашње фабрике „Меркур“, којим је обухваћен већи број катастарских парцела, чија укупна површина збирно прелази задати критеријум из Плана генералне регулације Бачка Паланка, овим Планом даје се могућност да се комплекс као просторна целина задржи у облику и величини сагласно постојећем стању, а са новом наменом како је овим Планом утврђено.

То би значило да се овим Планом даје могућност да се образује јединствена парцела комплекса у величини и облику који одговара укупном збиру површина свих парцела које га чине. На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња више главних објекта под следећим условима:

– заузетост грађевинске парцеле главним и помоћним објектима може бити до 50 %,

– растојање између два главна објекта износи мин. 4,0 m за приземне и 5,0 m за спратне објекте,

– објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.

Приликом изградње објеката здравствене и социјалне заштите, потребно је придржавати се и следећих критеријума:

– површина комплекса 50-60 m2 по кориснику,

– грађевинска површина 25 m2 по кориснику,

– 1 ПМ на 2 запослена.

 

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ

 

У случају реконструкције, адаптације и санације постојећих објеката, задржава се њихов постојећи положај на парцели. За новопланиране објекте, важе следећа правила грађења која се односе на положај на самој парцели: Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом у улици Југ Богдана. Према Улици Николе Тесле и Трг ослобођења у случају изградње нових објеката потребно је испоштовати грађевинску линију која је дата на графичким прилозима и одређена следећим тачкама: тачка x координата y координата а 6608586.14 5012238.00 б 6608698.60 5012261.25 в 6608586.77 5012147.06 г 6608731.06 5012161.57 Слободностојећи главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације.

Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:

– основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се дозволи на минимално 1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације за стамбене објекте и објекте за становање заједница и на 2,5 m за јавне објекте, зграде за трговину, пословне зграде и хотеле;

– основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације за стамбене објекте и објекте за становање заједница и на 4,0 m за јавне објекте, зграде за трговину, пословне зграде и хотеле;

– основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0 m од границе парцеле стамбене објекте и објекте за становање заједница и на 5,0 m за јавне објекте, зграде за трговину, пословне зграде и хотеле;

– основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0 m (растојање основног габарита без испада) за стамбене објекте и објекте за становање заједница;

– основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 5,0 m (растојање основног габарита без испада) за јавне објекте, зграде за трговину, пословне зграде и хотеле Удаљеност помоћних објеката од суседних граница парцеле може бити 0,0 m са тим да се на бочним границама парцеле они постављају на северну односно западну међу.

 

НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА

 

У случају реконструције постојећих објеката у улицама Југ Богдана и Трг ослобођења, задржава се њихова постојећа спратност и висина. Приликом изградње нових објеката, спратност главног објекта је максимално П+3 (осим за објекте здравствене и социјалне заштите за које је П+1) у оквиру комплекса „Меркур“ и П+2 на парцелама у Улици Југ Богдана.

Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Висина главног објекта је максимално 20,0 m од коте прилазног пута објекта до слемена за комплекс „Меркур“ односно 16,0 m за објекта у Улици Југ Богдана.. Помоћни објекти на парцели је максималне спратности П (приземље) а максималне висине до 4,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца.

Кота приземља објекта се одређује у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта. За објекте на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута. Кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног или приступног пута.

 

НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА

 

Међусобна удаљеност слободностојећих објеката је половина висине вишег објекта, с тим да не може бити мања од 4,0 m (основни габарит са испадом) у односу на објекте на истој или суседним парцелама. Ова удаљеност може бити и мања од половине висине вишег објекта и износити 5,0 m али је у том случају дозвољено формирање само отвора просторијa које немају примарну намену у објекту (остава, купатило, WC, ходник) на наспрамним фасадама главних објеката чији парапет је минимално 1,8 m висине. Новопланирани објекти могу да се гради и у непрекинутом или прекинутом низу.

 

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ

 

У оквиру обухвата плана, на једној катастарској парцели, осим главног објекта могуће је градити и помоћне објекте који су искључиво у функцији главног. Дозвољена спратност помоћних објеката је П, са могућношћу изградње подземне етаже. Помоћни објекти који се могу градити у оквиру обухвата подручја администрације, трговине и пословања су: гараже, оставе, надстрешнице, бунари, цистерне за воду и слично. Положај помоћних објеката у односу на бочне границе парцеле је исти као и главног. У „дну“ парцеле помоћни објекат може да се гради на граници парцеле уколико не угрожава стамбени објекат односно уколико на суседној парцели нема изграђених помоћних објеката или су они постављени на исти начин. Помоћни објекат не може да се гради испред главног према површини јавне намене. Размак између главног и помоћног објекта (или између самих помоћних објеката) је минимум 4,0 m или се могу градити на растојању од 0,0 m као објекти у низу на парцели, у зависности од функционалних потреба и површине парцеле.

 

УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ

 

Приступ парцелама је потребно обезбедити са површине јавне намене односно за садржаје трговине, администрације и пословања са улица Југ Богдана и Трг ослобођења. На Улицу Југ Богдана могуће је извршити саобраћајно прикључење само за потребе путничких возила, што ће бити регулисано у конкретном случају приликом даље разраде простора и израде техничке документације. Свака парцела мора имати обезбеђен одговарајући колски прступ, у складу са потребама и капацитетима објеката који ће се градити (реконструисати) а што ће бити детаљније разрађено кроз израду одговарајућег урбанистичког пројекта и услова надлежног ЈП „Стандард“. За потребе паркирања возила потребно је на сопственој парцели обезбедити следећи број паркинг места.

– банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа

– једно ПМ на 70 м2 корисног простора;

– пошта – једно ПМ на 150 m2 корисног простора;

– трговина – једно ПМ на 100 m2 корисног простора;

– позориште или биоскоп – једно ПМ на користан простор за 30 гледалаца;

– вишепородично становање – једно паркинг место по стану,

– хотел – једно паркинг место на користан простор за 10 кревета.

При изградњи паркин места у овом подручју, потребно је обезбедити најмање 1 паркинг место за паркирање особа са инвалидитетом, на 20 планираних паркинга, у складу са важећим правилником. У складу са важећом Општинском одлуком о комуналним делатностима могуће је обезбедити одређени број паркинг места на површини јавне намене.

 

 

 

Планом је предвиђена разрада простора администрације, пословања и трговине кроз одговарајући урбанистички пројекат.

 

 

 

 

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ

 

У подручју пословања, администрације и трговине може се вршити реконструкција постојећих објеката или се као главни објекат могу градити:

– пословне зграде (кл. број 122),

– зграде за трговину на велико и мало (кл. број 123),

– стамбене зграде са три или више станова (кл. број 1122) са обавезном пословном наменом у приземљу,

– зграде за становање заједница (кл. број 113) са обавезном пословном наменом у призему,

– објекти јавне намене и објекти јавног интереса (култура, образовање, социјална и здравствена заштита),

– хотели.

Компатибилне намене за пословне садржаје су: култура и образовање, забава, угоститељство, спорт и рекреација. Изградња ових објеката се може спроводити према условима датим за претежну намену за подручје пословања, трговине и администрације.

 

 

Услови за образовање грађевинске парцеле у оквиру ове намене су:

– за стамбену намену:

– за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 16,0 m, минимална површина парцеле је 600,0 m2 ,

– за двојни објекат минимална ширина парцеле је 32,0 m (2 х 16,0 m), минимална површина је 1200,00 m2 (2 х 600,00 m2 ),

– за објекат у прекинутом и непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална величина парцеле је 600,0 m2 .

– за пословање, трговину:

– за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 20,0 m, минимална површина парцеле је 600,0 m2 ,

– за објекат у прекинутом и непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 16,0 m, минимална величина парцеле је 600,0 m2 .

– за објекте јавне намене, јавног интереса и хотеле:

– за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 20,0 m, минимална површина парцеле је 800,0 m2 ,

– за објекат у прекинутом и непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 15,0 m, минимална величина парцеле је 800,0 m2 .

 

Максимална величина парцеле за пословање, администрацију и трговину је 15 000,0 m2 .

 

 

Имајући у виду да се ради о постојећем комплексу некадашње фабрике „Меркур“, којим је обухваћен већи број катастарских парцела, чија укупна површина збирно прелази задати критеријум из Плана генералне регулације Бачка Паланка, назначеним Планом даје се могућност да се комплекс као просторна целина задржи у облику и величини сагласно постојећем стању, а са новом наменом како је овим Планом утврђено.

То би значило да се овим Планом даје могућност да се образује јединствена парцела комплекса у величини и облику који одговара укупном збиру површина свих парцела које га чине.

 

 

Предметне непокретности односно грађевинско земљиште на коме се налазе објекти је уређено.

Предметне непокретности отуђују се у виђеном стању и све евентуалне трошкове  у вези са истим  сноси будући купац, без права купца на накнадне рекламације.

Напомена- Правни статус објеката у катастарском операту и фактичког стања на терену се не поклапа.

Почетна купопродајна цена предметних непокретности  утврђена је на основу  Процене тржишне вредности непокретности коју је сачинио лиценцирани проценитељ Републичког завода за судска вештачења ад Нови Сад број V 34/2024 од 23.априла 2024. године и износи укупно 1.249.200,00 евра.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене изражене у еврима. Највише понуђена купопродајна цена ће се исплатити у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Гарантни износ је утврђен у износу од 10% од почетне купопродајне цене и износи 124.920, 00 евра.

Утврђена почетна цена представља најнижу купопродајну цену отуђења предметних непокретности.

 

Учесници јавног надметања су у обавези  да уплате гарантни износ у висини од 10 % од почетне купопродајне цене за отуђење предметних непокретности што износи 124.920,00 евра који се уплаћује у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате на рачун Општине Бачка Паланка бр.840-742152843-59  са позивом на број 97 65-205 , са назнаком „за учешће на јавном надметању“.

 

Износ уплаћеног гарантног износа се урачунава у цену предметних непокретности најповољнијем учеснику јавног надметања. Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом. Уколико најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора или не плати купопродајну цену у наведеном року, сматраће се да је одустао од пријаве и губи право на повраћај депозита. Купопродајна цена се уплаћује на дан закључења Уговора. Трошкови овере уговора о купопродаји, као и сви други трошкови који настану у вези са отуђењем предметних непокретности, падају на терет купца.

 

Предметне непокретности односно читав комплекс „Меркур“ у КО Бачка Паланка-град отуђује се у својину понуђача који је понудио највишу купопродајну цену.

 

Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 15 дана од одржавања јавног надметања. Понуђачи су у обавези да, у обрасцу захтева за повраћај депозита, упишу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита.

 

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве. Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лице која су поднела благовремене и потпуне пријаве и која су положила депозит.

 

Пријаве за јавно надметање  се подносе у затвореним ковертама на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16, 21400 Бачка Паланка, са назнаком: Комисији за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Бачка Паланкаса видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац пријаве  – напомена- НЕ ОТВАРАЈ.

 

Пријава мора да садржи:

 

за физичка лица: име и презиме,адресу,ЈМБГ, број личне карте , број телефона, потпис,  назнаку огласа за који се подноси , изјаву о прихватању услова из јавног огласа , доказ о уплаћеном гарантном износу који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840-742152843-59 са позивом на број 97 65-205 , са назнаком „за учешће на јавном надметању“ .

– за предузетнике: назив, односно пословно име и седиште, потпис од стране овлашћеног лица , оригинални извод из Регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана, потврду о пореском идентификационом броју (ПИБ), назнаку огласа за који се подноси, изјаву о прихватању услова из јавног огласа  и доказ о уплаћеном гарантном износу који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840-742152843-59  са позивом на број  97 65-205, са назнаком   „за учешће на јавном надметању “.

за правна лица : назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица,  оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана, потврду о пореском идентификационом броју (ПИБ),  назнаку огласа за који се подноси,  изјаву о прихватању услова из јавног огласа  и доказ о уплаћеном гарантном износу који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840-742152843-59  са позивом на број 97 65-205, са назнаком   „за учешће на јавном надметању “.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, специјално пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања , и као такве пријаве ће бити одбачене.

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Ало“,као листу који се дистрибуира на територији читаве Републике Србије. Оглас ће бити објављен и у локалном листу „Недељне новине“ и на званичном сајту Општине Бачка Паланка.

Пун текст Огласа биће објављен на званичном сајту Општине Бачка Паланка.

Отварање пријава и спровођење поступка јавног надметања  обавиће се јавно у присуству чланова Комисије и учесника јавног надметања  дана  12.јуна  2024. године   у   15,00 часова у просторијама Општине Бачка Паланка- велика сала Скупштине Општине Бачка Паланка.

Лицитациони корак износи:

  • 100.000,00 евра на укупно утврђену почетну купопродајну цену .

 

Свако заинтересовано лице може извршити увид у документацију у вези с непокретностима које се отуђују из јавне својине сваког радног дана, као и да разгледају предметне непокретности али  по претходној најави у канцеларији бр.33А Општинске управе Општине Бачка Паланка   или на тел. 021/210-1150 и 021/210-1184.

 

 

К О М И С И Ј А