ОДРЖАНА 186. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 186. седници Општинског већа, одржаној дана 29.априла 2024. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа  разматрали су 7 тачака дневног реда.

 

Чланови већа су утврдили предлог Решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад, предлог Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Општине Бачка Паланка и предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачка Паланка у поступку јавног надметања – и то непокретности које чине комплекс ,,Меркур“ у КО Бачка Паланка – град, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље  разматрање и усвајање.

Донето је Решење по приговору Цеоп број ROP-BAP-22121-LOCАPEL-2/2023, од„Нови Сад-гас“ д.о.о. Нови Сад, Теодора Мандића бр. 21, изјављен путем пуномоћника Покушевски Ратка, на Решење о одбацивању захтева за издавање локацијских услова, под бројем IV-05-353-2/2023-61 и ЦЕОП бр. ROP-BAP-22121-LOC-1/2023 од 17. новембра 2023.