186. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у понедељак, 29. априла 2024. године у Малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 179. седнице Општинског већа, одржане дана 27. марта 2024. године;

 

  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад

 

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 

  1. Утврђивање предлога Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Општине Бачка Паланка

 

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 

  1. Разматрање Извештаја о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2023. годину

 

(Известилац: Маја Ракита, Правобранитељка Општине Бачка Паланка);

 

  1. Доношење Решења по приговору Цеоп број ROP-BAP-22121-LOCАPEL-2/2023, од„Нови Сад-гас“ д.о.о. Нови Сад, Теодора Мандића бр. 21, изјављен путем пуномоћника Покушевски Ратка, на Решење о одбацивању захтева за издавање локацијских услова, под бројем IV-05-353-2/2023-61 и ЦЕОП бр. ROP-BAP-22121-LOC-1/2023 од 17. новембра 2023

 

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

  1. Разматрање Извештаја о раду Комисије за планове за период 1.1.2023.-31.12.2023. године

 

((Известилац: Никола Лалић, члан Комисије за планове);

 

  1. Питања и предлози.

 

Позивамо да извештавате!