ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КАТ. ПАРЦ. БР. 5440/1, 5440/2, 5441, 5442 И 5444/1 КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД, ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКАТА, СПРАТНОСТИ П+4

Oglas-UP Plattner