ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТ. ПАРЦ. БР. 4173 КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД, ЗА ДОГРАДЊУ ОБЈЕКАТА: ДВЕ НАДСТРЕШНИЦЕ И ДВА СКЛАДИШТА, СПРАТНОСТИ П+0

Oglas-UP Jović-servis i remont ptp