ОДРЖАНА 168. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 168. седници Општинског већа, одржаној дана 07.децембра 2023. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа  разматрали су 10 тачaка дневног реда.

Општинско веће je утврдило Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2024. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Чланови већа су донели Решење о давању сагласности на План рада прихватилишта за псе-азила Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2024. годину, Решење по приговору Кнежевић Милана и Кнежевић Зоре из Бачке Паланке, ул. Сомборска бр. 30, изјављен путем пуномоћника ДОО „Еко инжењеринг“ из Бачке Паланке, на негативне локацијске услове број: IV-05-353-2/2023-77 ЦЕОП број: ROP-BAP-27784-LOC-1/2023 од дана 23. октобра 2023. године и Решење о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом-катастарска парцела број 6420 К.О Бачка Паланка -град, јавна својина Општине Бачка Паланка.

dav

Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка, без накнаде, преносом права својине на непокретности (Топлана), Предлог годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Oпштине Бачка Паланка за 2024. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Размотрен је Извештај комисије за процену штете настале у пољопривреди проузроковане јаким олујним невременом на територији Општине Бачка Паланка 19. и 21. јула 2023. године. Комисија је запримила пријаве штете до 25.08.2023. године, при чему је пријављено 1011 насталих штета од чега је одустало 17 оштећених лица. Комисија је почела са радом 1.09.2023. године и завршила посао процене 05.12.2023. године. Након извршене коначне, појединачне, детаљне процене, комисија је установила да је реалан износ штете 567.878.464,10 РСД. Приликом обрачуна штете коришћене су актуелне тржишне цене и приноси, а обрачуном су обухваћена сва пријављена лица.