168. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак, 07.децембра 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 166. седнице Општинског већа, одржане телефонским путем дана 21. новембра 2023. године;
  2. Усвајање Записника са 167. седнице Општинског већа, одржане дана 30. новембра 2023. године;
  3. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2024. годину

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

  1. Доношење Решења о давању сагласности на План рада прихватилишта за псе-азила Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2024. годину

Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

  1. Доношење Решења по приговору Кнежевић Милана и Кнежевић Зоре из Бачке Паланке, ул. Сомборска бр. 30, изјављен путем пуномоћника ДОО „Еко инжењеринг“ из Бачке Паланке, на негативне локацијске услове број: IV-05-353-2/2023-77 ЦЕОП број: ROP-BAP-27784-LOC-1/2023 од дана октобра 2023. године

(Известилац: Никола Лалић, представник Одељења за урбанизам и грађевинарство);

  1. Доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом-катастарска парцела број 6420 К.О Бачка Паланка -град, јавна својина Општине Бачка Паланка

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

  1. Утврђивање Предлога одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка, без накнаде, преносом права својине на непокретности (Топлана)

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

  1. Утврђивање Предлога годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Oпштине Бачка Паланка за 2024. годину

(Известилац: Душан Танкосић, службеник из Одељења за скупштинске и извршне послове);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!