Предмет набавке је набавка услуге координатора за безбедност и здравље на раду за израду пројекта односно Плана превентивних мера и за услуге координатора БЗР, у свему према Позиву за подношење понуда и Спецификацији услуга, набавка број 59/2023