ОДРЖАНА 164. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 164. седници Општинског већа, одржаној дана 13.новембра 2023. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа разматрали су 2 тачке дневног реда.

Општинско веће je донело Правилник о додели грађевинског материјала за санацију штете на породичним стамбеним објектима и вишепородичним објектима на територији општине Бачка Паланка настале услед олујног невремена 19. и 21. јула 2023. године.

ПРАВИЛНИК

o додели грађевинског материјала за санацију штете на породичним стамбеним објектима и вишепородичним објектима на територији општине Бачка Паланка настале услед олујног невремена 19. и 21. јула 2023. године

Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређију услови, начин и поступак доделе грађевинског материјала за санацију штете на породичним стамбеним објектима и вишепородичним објектима на територији општине Бачка Паланка настале услед олујног невремена 19. и 21. јула 2023. године.

Помоћ из става 1. овог члана није накнада настале штете.

Члан 2.

Грађевински материјал обезбеђен је из робних резерви.

Члан 3.

Грађевински материјал за санирање штете настале услед елементарне непогоде додељујe се на основу пријава грађана којe су пристигле по јавном позиву Општине Бачка Паланка.

Члан 4.

Право на помоћ у грађевинском материјалу остварује се под условом:

– да је штета настала од елементарне непогоде услед олујног невремена 19. и 21. јула 2023. године;

– да штета није скривљена од подносиоца пријаве или другог лица;

– да је штета настала на стамбеним објектима и вишепородичним стамбеним објектима,

– да подносилац пријаве има пребивалиште у објекту за који је поднета пријава, да је власник објекта за који је пријава поднета и да објекат служи за задовољење основних животних потреба и као такав је био у свакодневној и редовној употреби;

– да је на основу записника Комисије за процену штете, подносиоцу пријаве утврђена штета у мањем обиму, односно да не подлеже категоризацији за доделу државне новчане помоћи, као и подносиоцу пријаве коме је решењем о додели државне новчане помоћи утврђена четврта и пета категорија.

Члан 5.

Обим настале штете на породичним стамбеним објектима и вишепородичним стамбеним објектима утврђује се на основу записника о процени штете сачињеног од стране комисија за процену штете формираних од стране председника Општине.

Члан 6.

Помоћ у грађевинском материјалу додељује се подносиоцу пријаве у пакету грађевинског материјала по спецификацији одређеној овим Правилником, у складу са расположивим количинама и бројем поднетих пријава подносилаца који остварују право на овај вид помоћи.

Грађевински материјал састоји се од црепа, опеке, жлебњака, резане грађе и летава.

Грађевински материјал додељује се у три различита пакета и то:

1. за оштећење кровног покривача до 10м2 које не подлеже категоризацији за доделу државне новчане помоћи – 120 црепова и 10 жлебњака;

2. за оштећење кровног покривача преко 10м2 које не подлеже категоризацији за доделу државне новчане помоћи – 200 црепова, 15 жлебњака и 20 комада опеке,

3. за оштећења за која је решењем о додели државне новчане помоћи утврђена четврта и пета категорија – око 3 м3 резане грађе, 250 комада летве 1/3м и једна палета опеке.

Члан 7.

Поступак доделе грађевинског материјала вршиће Комисија за доделу грађевинског материјала за санацију штете на породичним стамбеним објекатима и вишепородичним објекатима на територији Општине Бачка Паланка настале услед олујноог невремена 19. и 21. јула 2023. године, коју ће именовати Председник Општине.

Додела грађевинског материјала вршиће се на основу обрасца изјаве о примопредаји грађевинског материјала који је саставни део овог Правилника.

Члан 8.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.