ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНИ ОГЛАС

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ПАЛАНКА 

Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 

Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 

Врста наручиоца: НАЧЕЛНИК 

Врста поступка јавне набавке: Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује 

Врста предмета: услуге 

Предмет и број набавке: набавка услуге вршења техничко пријема инвестиционих објеката у Општини Бачка Паланка, набавка број 32/2023.

Ознака из општег речника набавке: 71315400

Процењена вредност: 833.334,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Уговор ће се доделити економски најповољнијој понуди, која ће се одредити на основу критеријума „ ценa“. 

Уговорена вредност: 525.000,00 динара без ПДВ-а. 

Број примљених понуда: две 

Понуђена цена:

Највиша: 4.120.000,00 динара без ПДВ-а

Најнижа:    525.000,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша:  525.000,00 динара без ПДВ-а

Најнижа:  525.000,00 динара без ПДВ-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђач наступа самостално. 

Основни подаци о одабраном понуђачу:

ДОО ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ НОВИ САД, из Новог Сада, улица Краљевића Марка 11, ПИБ 100720850, матични број 08187533

Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, односно до његовог извршења у потпуности.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Нису предвиђене конкурсном документацијом.

Објављено на сајт страници општине Бачка Паланка, дана 31.07.2023. године