Набавка радова на хидроизолацији подрума у згради општине Бачка Паланка, на катарској парцели 3136 к.о. Бачка Паланка – град, набавка број 30/2023