Јавни оглас за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за реконструкцију пословног објекта, спратности П+2, (претварање дела пословног простора у стамбени простор) и доградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности По+П+2+Пк на кат. парц. Бр.5021 и 5022 КО Бачка Паланка – град

Oglas-UP ELBRACO GROUP

Priložene datoteke