Набавка добара – набавка и уградња нових клима уређаја и уградња постојећих клима уређаја за потребе Општинске управе Општине Бачка Паланка, набавка број 24/2023