ОДРЖАНА ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 34. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 12.априла 2023. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 2  тачке дневног реда.

Председник општине Бачка Паланка, Бранислав Шушница је у свом излагању истакао: ,, На основу Уговора о финасирању пројекта ,,Уређење пешачких површина и паркинг простора у центалној градској зони у Бачкој Паланци“ и обавештења министарства финасија о провери усклађености Одлуке о буџету општине Бачка Паланка са смерницама из Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину који се односи на масу средстава за зараде као и анализом остварених прихода и извршених расхода, исказаним потребама корисника буџета Општине и одобрених средства од виших нивоа власти, која нису била позната у моменту доношења Одлуке, стекли су се услови за измену структуре прихода и расхода буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину.

Приходи предложени Одлуком о ребалансу износе 2.236.418.009 динара. Структуру тако утврђених прихода чине: неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 36.221.407 динара, трансфери од виших нивоа власти у укупном износу од 168.900.000 динара, сопствена средства индиректних корисника у износу од 1.355.000 динара, док су изворни и уступљени приходи буџета Општине у износу од 2.029.941.602 динара.

Ребалансом буџета предлажу се следеће измене прихода и примања:

– 733000 – Трансфери од других нивоа власти – предлаже се повећање у укупном износу од 168.900.000 динара на име реализације пројекта ,,Уређење пешачких површина и паркинг простора у централној градској зони у Бачкој Паланци“ 162.000.000 динара и на име реализације пројекта ,,Успостављање јединственог управног места“ 6.900.000.

Реализација расхода у посебном делу Одлуке о буџету за 2023. годину одвија се кроз пет раздела, односно пет директних буџетских корисника: Скупштина општине, Председник Општине, Општинско веће, Општинска управа и Правобранилаштво Општине. Код свих директних и индиректних корисника дошло је до смањења на позицијама Социјални доприноси на терет послодавца 1%, а код Општинске управе и УСР Тикваре и на позицији Плате, додаци и накнаде запослених. Овом Одлуком додати су нови пројекти ,,Уређење пешачких површина и паркинг простора у центалној градској зони у Бачкој Паланци“ у износу од 162.000.000 динара и пројекат ,,Успостављање јединственог управног места“ у износу од 7.682.400 од чега је 6.900.000 обезбеђен од Министарства државне управе и локалне самоуправе, а износ од 782.400 динара представља учешће Општине.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину.