Набавка услуге – израда предмера и предрачуна радова за неизведене радове по позицијама из главног пројекта и израда извода из пројекта за извођење радова на изградњи фекалне канализације са фекалним црпним станицама и кућним прикључцима у насељу Обровац, НАБАВКА БРОЈ 12/2023