Набавка услуге–израда апликативног софтвера за евидентирање, чување и ажурирање свих података о свакој појединачној непокретности (земљиште, објекти високоградње, објекти нискоградње и мреже) у јавној својини јединице локалне самоуправе, набавка број 11/2023