Набавка услуга израдe енергетског пасоша за потребе реализације пројекта-унапређење енергетске ефикасности зграде Oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број 16, у Бачкој Паланци, к.п. бр.3136, к.о. Бачка Паланка-град: санација објекта и реконструкција вентилационог система зграде-II фаза, набавка број 10/2023