ОДРЖАНА ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 33. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 14.марта 2023. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 21 тачки дневног реда.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о давању непокртености на коришћење без накнаде Културном центру Бачка Паланка – непокретност уписана у Лист непокретности број 2880 КО Челарево, кат.парцела број 486, објекат број 1, површине 731 м2, Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса јавне својине на другог носиоца јавне својине – непокретности уписане у Лист непокретности број7676 КО Бачка Паланка-град, катастарска парцела бр. 7235/5, Одлуке о одређивању праваца пружања државних путева првог и другог реда кроз насељена места на територији Општине Бачка Паланка, Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка, Одлуке о измени и допуни Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Општине Бачка Паланка.

Размотрени су Извештај о раду Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима за школску 2022/2023. годину, Информације о стању спорта у Општини Бачка Паланка у периоду 1.01.2022.-31.12.2022. године, Извештај о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка, Извештај о раду ЈКП „Комунлапројект“ Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду и финансијског пословања

Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Одборници су дали сагласност на доношење Решења o измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка паланка, Решења о давању сагласности на Финансијски план Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о давању сагласности на Годишњи оперативни план и Финансијски план Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора „Центра за социјални рад Бачка Паланка“ Бачка Паланка, Решења о разрешењу и именовању члана сталног радног тела Одбора за избор и именовање Скупштине општине Бачка Паланка, Решења о разрешењу Управног одбора Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка.