Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде кат. парц. бр. 2206,2208 К.О. Пивнице, у Пивницама, за изградњу породичног стамбеног објекта, куће свештеника, спратности П+0

Priložene datoteke