САСТАНАК ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Данас, 01.марта 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  08,00  часова одржан је састанак цивилне заштите поводом Светског дана цивилне заштите. Састанку су присуствовали Мита Лачански, заменик председника Општине Бачка Паланка и заменик команданта Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка као и Душан Танкосић, лице овлашћено за рад на пословима одбране и ванредних ситуација.

Душан  Танкосић је  испред општине Бачка Паланка и у своје лично име честитао 1. март – Светски дан цивилне заштите, дан који се од 1990. године обележава с циљем да се укаже на значај и улогу служби цивилне заштите у случају свих типова несрећа и катастрофа и суочавању са њима, да им се ода признање за све напоре, жртве и подвиге и са циљем да се подигне ниво свести о значају припремљености грађана и њиховом познавању безбедносних и заштитних мера у случају елементарних непогода и других несрећа и опасности,

Цивилна заштита представља организовани одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину у случају ванредних ситуација, које превазилазе могућности редовног деловања надлежних органа. Сведоци смо да је цивилна заштита дуго била неправедно запостављена, међутим последњих неколико година интензивно се ради на подизању свести грађана, као и на организовању јединица цивилне заштите.

Када је општина Бачка Паланка у питању, треба истаћи да се највећи део ових активности одвија преко Општинског штаба за ванредне ситуације, као органа који формира Скупштина општине и који своје задатке обавља, пре свега, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Уредбом о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, општинским одлукама и другим актима.

У децембру 2021. године Скупштина општине Бачка Паланка донела је нову Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бачка Паланка којом се дефинишу организација и функционисање цивилне заштите на територији наше општине , посебно у делу који се односи на начела по којима се поступа у систему смањења ризика од катастрофа, обезбеђује доследна примена утврђених начела зашите и спасавања, одређују субјекти и снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, дужности општинских органа у заштити и спасавању, обавеза израде процене ризика од катастрофа, плана заштите и спасавања, плана смањења ризика од катастрофа, екстерног плана заштите од великог удеса, образовање штаба за ванредне ситуације, одређивање повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима, формирање јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, уређује статус добровољног ватрогасног друштва, одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, финансирање и друга питања.

Све ово што је наведено има за циљ успостављање правовременог и ефикасног одговора друштва на изазове и ризике, формирањем оперативнијих снага цивилне заштите које се могу добро опремити и обучити за деловање у ванредним ситуацијама. Територија општине Бачка Паланка изложена је ризицима од поплава, земљотреса, техничко-технолошких несрећа и другим ризицима. С тим у вези Општина Бачка Паланка је закључила уговоре са активним ДВД са своје територије који имају најмање 20 активних и обучених припадника за деловање у ванредним ситуацијама и који имају функцију јединица цивилне заштите опште намене. Такође, у претходном периоду формирана је специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање, именовани су повереници и заменици повереника цивилне заштите, сагледано стање оспособљености система за јавно узбуњивање, израђена Процена ризика од катастрофа за територију општине Бачка Паланка, одређен круг овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији општине Бачка Паланка, Дом здравља Др Младен Стојановић, ЈКП „Комуналпројект“, Општинска организација Црвени крст, Центар за социјални рад и Геронтолошки центар… Предузет је низ других активности у циљу организације и функционисања цивилне заштите на територији општине Бачка Паланка. Наравно, не сме се заборавити поменути и ПВСЈ на територији општине Бачка Паланка.

У наредном периоду је наставак активности на јачању и организовању функционалног система ЦЗ на територији општине Бачка Паланка, организовање обука за припаднике цивилне заштите и у том смислу је током децембра 2022. године организована обука за поверенике и заменике повереника цивилне заштите, којом приликом су повереници и њихови заменици упознати са основним начелима цивилне заштите, задацима и обавезама.

На крају, важно је истаћи да се све ове активности предузимају у координацији и сарадњи са МУП РС-Сектором за ванредне ситуације-Управом за ванредне ситуације у Новом Саду, са којима општина Бачка Паланка има одличну сарадњу, која ће се наравно наставити и убудуће.

,,Још једном, честитам вам Дан цивилне заштите, са жељом да сви заједно радимо на изградњи још ефикаснијег система цивилне заштите и у том смислу дамо свој допринос за његово адекватно функционисање, односно  правовремено реаговање уколико се за то укаже потреба.“ – истакао је Душан Танкосић.