ОДРЖАНА 138. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 138. седници Општинског већа, одржаној дана 01.марта 2023. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 11 тачaка дневног реда.

Општинско веће је размотрило Извештај о раду интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2022. годину.

Чланови већа су размотрили Извештај о раду Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима за школску 2022/2023 годину.

Општинско веће је утврдило Предлог решења о давању сагласности на Годишњи оперативни план и Финансијски план Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2023. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Донето је Решења о цени пружаоца услуге лични пратилац детета за 2023. годину.

Чланови већа су донели Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини-непосредном погодбом катастарска парцела бр. 5510/4 К.О. Бачка Паланка-град.

Сачињен је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка.

Чланови већа су донели Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о изради Просторног плана Општине Бачка Паланка. Јавна расправа Нацрта Одлуке ће се одржати у периоду од 7. марта д0 28. марта 2023. године. Лица задужена за давање информација у вези са Нацртом Одлуке и активностима у вези са јавном расправом су Милкица Петржљан дипл. инж. грађ. – руководилац Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка и Никола Лалић дипл. правник из Одељења за урбанизам и грађевинарство. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за урбанизам и грађевинарство. Нацрт Одлуке биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 17. марта 2023. године, у 13:00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.

Утврђен је Предлог решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.