Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Бачка Паланка у 2023. години

На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број 401-00-00003/2023-01/3,од 12. јануара 2023.године, Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 60. Статута општине Бачка Паланка (“Службени лист општине Бачка Паланка” бр. 9/2019), Одлуке о буџету општине Бачка Паланка за 2023. годину (“Службени лист општине Бачка Паланка” бр. 39/2022), председник Oпштине Бачка Паланка расписује :

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Бачка Паланка у 2023. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Намена конкурса је : суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Општине Бачка Паланка; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група, заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Општине Бачка Паланка за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Висина средстава предвиђених за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бачка Паланка у 2023. години износи 13.200.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 2.000.000,00 динара.

У складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 9/22, у даљем тексту Уредба), државна помоћ се сматра усклађеном уколико се додељује учеснику на тржишту који се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и учесницима на тржишту који нису били у тешкоћама у смислу Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктуирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС“, број 62/21) на дан 31.децембар 2019.године.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, који су локалног значаја и доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% оправданих трошкова пројекта.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% оправданих трошкова пројекта производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању.

Оправдани трошкови су трошкови који су настали у вези са израдом медијског садржаја, а нарочито:

 1. Процењени бруто трошкови зарада и накнада ангажованих лица на производњи медијских садржаја;

 2. Трошкови закупа простора, опреме, локације и друге неопходне материјалне и нематеријалне имовине за потребе производње медијских садржаја;

 3. Трошак употребе сопствене имовине (амортизација);

 4. Трошкови увођења нових технологија са циљем унапређења услуге јавног информисања (дигитализација,прилагођавање медијских садржаја особама са инвалидитетом и др.);

 5. Трошкови истраживања малог опсега која имају за циљ боље разумевање навика коришћења медија, степен медијске писмености и положаја друштвено осетљивих група у медијима.

Оправданим трошковима не сматрају се трошкови издаваштва, трошкови дистрибуције и трошкови промоције.

У складу са чланом 16.став 1.тачка 4.Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14,58/15 и 12/16-аутентично тумачење, у даљем тексту Закон), остваривање јавног интереса у области јавног информисања остварује се суфинансирањем пројеката. Корисник државне помоћи је у обавези да достави изјаву којом доказује да пројекат не може реализовати на други начин, без помоћи државе, односно субвенцијом у складу са Законом.

Корисници државне помоћи за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном формату могу бити микро, мала и средња правна лица и прееузетници.

Средства додељена учесницима на конкурсу не смеју допринети повећању основних средстава корисника, односно проширењу постојећих делатности, нити обједињавању медија (медијска концентрација) и оснивању и/или регистровању нових учесника на тржишту док се средства не смеју користити за друге намене, а нарочито производњу других медијских садржаја (преливање средстава).

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

 1. Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији Општине Бачка Паланка;

 2. Правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији Општине Бачка Паланка.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1.Значај пројекта са становишта:

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

 • остваривање намене конкурса;

 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2. Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

 • мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;

 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3. Капацитети са становишта:

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;

 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. Да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва Општине Бачка Паланка;

 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

 3. Актуелност теме и доступност већем броју корисника;

 4. Мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;

 5. Мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;

 6. Мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

IV РОКОВИ

Конкурс ће бити објављен на сајту Општине Бачка Паланка (www.backapalanka.rs) и у дневном листу Ало”.

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, од 20.јануара 2023.године до 3.фебруара 2023.године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је у обавези да достави:

 • Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у два примерка. Образац се преузима са сајта Општине Бачка Паланка (www.backapalanka.rs)

 • Образац 1 –пријава: попуњен предлог пројекта

 • Образац 1 –табела: попуњен буџет пројекта

Неопходно је приложити и копије следећих докумената у једном примерку:

 • решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре,са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

 • потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокиран рачун ), која није старија од датума расписивања конкурса;

 • дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издата од стране Регулаторног тела за електронске медије;

 • потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ или de minimis у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије,радио,интернет медије и новинске агенције;

 • Потписану изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ или de minimis у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

 • оверену изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма);

 • потписана изјава учесника да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и да нису били у тешкоћама на дан 31.децембар 2019.године у смислу Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС“, број 62/21);

 • потписана изјава учесника да пројекат не може реализовати на други начин, без помоћи државе, односно субвенцијом;

 • визуелни приказ предложеног медијског садржаја ( трејлер,примерак новина,џингл и сл.).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана Комисије, прилажу и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије Општини Бачка Паланка.Уз предлог за члана комисије, потребно је доставити и кратке биографије.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на сајту Општине Бачка Паланка (www.backapalanka.rs) и у дневном листу „Ало“.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту Општине Бачка Паланка (www.backapalanka.rs), где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријава на Конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра I, број 16., 21400 Бачка Паланка, са назнаком: за Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у Општини Бачка Паланка у 2023.години, или предати лично на писарници општине Бачка Паланка , Краља Петра I, број 16.

Предлоге за учешће у раду комисије доставити у писменој форми на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра I број 16., 21400 Бачка Паланка, са назнаком: за Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у Општини Бачка Паланка у 2023.години- предлог за члана Комисије, или предати лично на писарници општине Бачка Паланка , Краља Петра I, број 16.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу биће објављено на интернет страници Општине Бачка Паланка (www.backapalanka.rs) и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информације се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на број телефона : 021/2101-131.

VIII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Општини Бачка Паланка биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Општине Бачка Паланка која су обавезна на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног конкурса или ревизије.

Општина Бачка Паланка чуваће податке о личности у року предвиђеном Законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, права на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

За учешће на јавном конкурсу, Ваша је законска обавеза да нам дате Ваше личне податке, тачне и потпуне.У супротном нећете моћи да остварите Ваше право учешћа.

Број: I-40-5/2023 Председник општине Бачка Паланка

Дана: 19.1.2023.године Бранислав Шушница

Образац – Буџет пројекта

Образац 1- Попуњен предлог пројекта

Предлог одлуке пдф

Решење пдф