ОДРЖАНА ТРИДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 30. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 16.децембра 2022. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 27 тачака дневног реда.

Одборници су размотрили Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-септембар 2022. године.

Дата је сагласност на доношење Одлуке о буџету за 2023. годину, Кадровског плана Општинске управе Општие Бачка Паланка за 2023. годину, Програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2023. годину.

Донето је Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину, Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022-2027. године, Решење о давању сагласности на Статут: Установе Културни центар Бачка Паланка, Решење о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ „Младост“ Бачка Паланка за радну 2022/2023. годину, Решење о давању сагласности на Анекс предшколског програма ПУ „Младост“ Бачка Паланка за радну 2022/2023. годину, Решење о престанку дужности директора Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка и Решење о именовању директора Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка. За директора Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка именован је

Размотрен је Извештај о раду Радне групе за анализу постојећег стања и праћења процеса газдовања и обнове шуме на подручју Општине Бачка Паланка ( број: II-32-6/2021 oд 12.априла 2021. године).

Дата је сагласност на доношење Одлуке о изради плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци – „Меркур“,Решења о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Младост“ Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о давању сагласности на План и програм рада и Годишњи финансијски план Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2023. годину и Решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за 2023. годину.

Одборници су дали сагласност на доношење Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о образовању Локалног савета родитеља Општине Бачка Паланка, Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бачка Паланка, Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора Установе: „Културни центар Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци и Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Бачка Паланка.