Набавка услуге процене тржишних вредности непокретности: -Фабрички комплекс „Меркур“ у Бачкој Паланци, улица Трг Ослобођења број 8, катастарске парцеле број 5906/2, 5906/1, 7399, 7235/2, 5646, 5647, 5648 ко Бачка Паланка-град, са постојећим објектима на предметној парцели -процене тржишне вредности парцеле бр.3076 К.О.Бачка Паланка-град, са постојећим објектима на предметној парцели, -процене тржишне вредности парцеле 3077 К.О.Бачка Паланка-град, са постојећим објектима на предметној парцели, и -процене тржишне вредности парцеле 3078 К.О. Бачка Паланка-град, са постојећим објектима на предметној парцели, набавка број 44/2022