ОДРЖАНА 124. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 124. седници Општинског већа, одржаној дана 02. новембра 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 5 тачака дневног реда.

Општинско веће је донело Закључак о спровођењу Јавног позива за учешће крајњих корисника – граћана и стамбених заједница, за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничких система, путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Чланови већа су донели Закључак о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка, катастарска парцела бр. 6107, уписана у Лист непокретности бр. 2398 у К.О. Бачка Паланка-град-путем јавног надметања.

Дата је сагласност на доношење Елабората о локацијама за заузимање јавне површине за продају цвећа, пољопривредних производа, антиквитета и производа домаће радиности на јавним површинама на територији Општине Бачка Паланка.