Оглас за отуђење покретних ствари–аутомобила из јавне својине Општине Бачка Паланка у поступку јавног надметања–лицитације

ЈАВНИ ОГЛАС

Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари – аутомобила у јавној својини Општине Бачка Паланка, на основу члана 2. Решења о покретању поступка отуђења покретних ствари – аутомобила у јавној својини Општине Бачка Паланка путем јавног оглашавања, бр. I-404-9/2022 од 19. јула 2022. године, расписује

О Г Л А С


за отуђење покретних ствари–аутомобила из јавне својине Општине Бачка Паланка
у поступку јавног надметања–лицитације

Расписује се оглас за отуђење покретних ствари – аутомобила у јавној својини Општине Бачка Паланка у поступку јавног надметања – лицитације, и то:

Редни број

Врста покретне ствари

Марка

Модел

Боја

Година производње

Погонско гориво

Радна запремина мотора ( цм3)

Почетна цена у РСД

1.

Путничко моторно возило, нерегистровано, није у возном стању

VAZ“

LADA 4х4

6Д зелена тамна

2015

Бензин, гас

1690

337.543,18

2.

Путничко моторно возило, нерегистровано, није у возном стању

ŠKODA“

SUPERB AMBITION“ 2,0 ТDI

Е црна М

2013

Дизел

1968

653.455,80

Услови отуђења: Покретне ствари – аутомобили се продају у виђеном стању, а трошкове пореза на пренос апсолутних права, трошкове овере уговора, трошкове преузимања и транспорта возила сноси купац.

Подаци о предмету отуђења: Преглед покретних ствари – аутомобила који су предмет отуђења, заинтересована лица могу извршити на паркингу у улици Ђуре Јакшића, иза зграде Општине Бачка Паланка, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, а више информација се може добити у Општинској управи Општине Бачка Паланка, ул. Краља Петра I бр.16. Контакт особа: Милош Ђилас, телефон: 021/210-1121.

Цена: Почетни износ цене за отуђење покретних ствари – аутомобила утврђен је на основу Процене вредности моторних возила бр. 205-464-08-00046/2022-0000 од дана 05. октобра 2022. године добијеној од Пореске управе – Сектора за издвојене активности – Групе за контролу издвојених активности малих локација Бачка Паланка. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 10.000,00 динара. Плаћање се врши једнократно, у року од 7 ( седам ) дана од дана закључења купопродајног уговора.

Након спроведеног поступка јавног надметања (лицитације), покретна ствар – аутомобил се продаје учеснику јавног надметања (лицитације) који је понудио највишу цену.

Учесници: Право учешћа на јавном надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.

Подношење пријаве: Пријаве за јавно надметање ( лицитацију ) се подносе у затвореним ковертама на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16, 21400 Бачка Паланка или непосредно на писарници Општине, са назнаком:

«Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари – аутомобила у јавној својини Општине Бачка Паланка, за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење покретне ствари – аутомобила под редним бројем 1. – НЕ ОТВАРАЈи/или

«Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари – аутомобила у јавној својини Општине Бачка Паланка, за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење покретне ствари – аутомобила под редним бројем 2. – НЕ ОТВАРАЈ.

Свака пријава за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење сваке покретне ствари – аутомобила мора да садржи:

за физичка лица:

-име и презиме, пребивалиште, адресу, потпис и ЈМБГ подносиоца пријаве,

-фотокопију личне карте,

-уредно овлашћење за заступање, ако подносилац пријаве који је физичко лице не учествује лично у поступку,

-изјаву о прихватању услова из јавног огласа и

-доказ о уплаћеном депозиту који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840–745151843–03 са позивом на број 65–205, са назнаком „за учешће на лицитацији“.

– за правна лица:

назив, односно пословно име и седиште, потпис од стране овлашћеног лица и печат,

извод или решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,

потврду о пореском идентификационом броју (ПИБ),

изјаву о прихватању услова из јавног огласа и

доказ о уплаћеном депозиту који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840–745151843–03 са позивом на број 65–205, са назнаком „за учешће на лицитацији“.

Износ уплаћеног депозита се урачунава у купопродајну цену најповољнијем учеснику јавног надметања (лицитације).

Уколико најповољнији учесник јавног надметања (лицитације) одустане од понуде учињене на јавном надметању (лицитацији) или својом кривицом не закључи уговор, односно не уплати купопродајну цену губи право на враћање уплаћеног депозита, те ће се у том случају поступак поновити.

Учесницима јавног надметања (лицитације) чија понуда није прихваћена, вратиће се уплаћени депозит у року од 7 ( седам ) дана од дана закључења поступка јавног надметања (лицитације).

Поступак јавног надметања (лицитације) спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас остаје отворен 8 ( осам ) дана од дана објављивања у листу «Недељне новине» и на званичном сајту Општине Бачка Паланка, односно у времену од 22. октобра 2022. године закључно са 31. октобром 2022. године до 15,00 часова.

Отварање пријава и спровођење поступка јавног надметања (лицитације) обавиће се јавно у присуству чланова Комисије за спровођење поступка отуђења покретних ствари – аутомобила у јавној својини Општине Бачка Паланка дана 04. новембра 2022. године ( петак ) у просторијама Општине Бачка Паланка

  • за отуђење покретне ствари – аутомобила под редним бројем 1. с почетком у 15.00 часова,

  • за отуђење покретне ствари – аутомобила под редним бројем 2. с почетком у 15.30 часова.

Комисија за спровођење поступка отуђења

покретних ствари – аутомобила у јавној својини Општине Бачка Паланкa