Набавка услуге процене тржишне вредности непокретности, Фабрички комплекс „Меркур“ у Бачкој Паланци, улица Трг Ослобођења број 8, катастарске парцеле број 5906/2, 5906/1, 7399, 7235/2, 5646, 5647, 5648 ко Бачка Паланка-град, набавка број 40/2022