JABHИ ПOЗИB 3A ПPE3EHTAЦИЈУ УPБAНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ KAT. ПАРЦ. БР.5586/1 KO. БAЧKA ПAЛAHKA-ГРАД, 3A ИЗГРАДЊУ BИШEПOPOДИЧНОГ СТАМБЕНОГ OБJEKTA CПPATHOCTИ Пo+Пp+3

JABHИ ПOЗИB 3A ПPE3EHTAЦИЈУ УPБAНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА