ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 28. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 16.септембра 2022. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 24 тачке дневног реда.

Одборници су донели Одлуку. о доношењу Плана генералне регулације насеља Пивнице.

Размотрен је Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета МЗ „Гајдобра“ и МЗ“Визић“ на изборима одржаним 5. јуна 2022. године.

Дата је сагласност на доношење Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на територији Општине Бачка Паланка за период 2023-2026. године и Стратегије развоја социјалне заштите Општине Бачка Паланка за период 2023-2026. године.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о регресирању трошкова смештаја и превоза ученика средњих школа и студената, Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса права јавне својине на другог носиоца права јавне својине – непокретност уписана у Лист непокретности број 896 КО Челарево катастарска парцела број 347, Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде, преносом права јавне својине на непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, катастарска парцела број 7183/2 КО Бачка Паланка-град, Одлуке о преносу права јавне својине Општине Бачка Паланка у јавну својину Републике Србије без накнаде – на непокретностима уписаним у ЗКЊ уложак број 1 КО Деспотово, катастарска парцела број 68/1, Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса јавне својине на другог носиоца права јавне својине – непокретности уписане у Лист непокретности број 176 КО Силбаш, катастарска парцела број 560, Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса јавне својине на другог носиоца права јавне својине – непокретност уписана у Лист непокретности број 4003 КО Бачка Паланка, катастарска парцела број 1314/1.

Донето је Решење о стављању ван снаге Решења о размени непокретности између Општине Бачка Паланка и „EUROPA REAL ESTATE BP 001“ д.о.о. Бачка Паланка и Решење о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији Општине Бачка Паланка за производну 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 годину .

Дата је сагласност на доношење Програма о допуни програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на подручју Општине Бачка Паланка, Одлуке о давању непокретности на коришћење без накнаде Општини Бачка Паланка – непокретност уписана у Листу непокретности број 129 КО Обровац, кат. парцела број 1054.

Одборници су дали сагласност на Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ „Младост“ Бачка Паланка, Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „ Десанка Максимовић“ Бачка Паланка,  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „ Десанка Максимовић“ Бачка Паланка, Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „ Вук Караџић“ Бачка Паланка и Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке  школе „ 9. мај“ Бачка Паланка.