ОДРЖАНА 113. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 113. седници Општинског већа, одржаној дана 31. августа 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 13 тачaкa дневног реда.

Општинско веће je донело Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  Општинске управе Општине Бачка Паланка, Правобранилаштву Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама.

Сачињен је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на територији Општине Бачка Паланка за период 2023-2026. године.

Чланови већа су утврдили Предлог локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на територији Општине Бачка Паланка за период 2023-2026. године, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Донето је Решење о измени и допуни решења о именовању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Бачка Паланка.

Општинско веће је донело Решење о формирању мешовите васпитне групе са до 20% већим бројем деце за упис у радној 2022/2023. години у издвојеном одељењу Основне школе „Бранко Ћопић“ у Карађорђеву.

Сачињен је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту локалног плана управљања отпадом за Општину Бачка Паланка за период 2022-2031. године.

Чланови већа су утврдили Предлог решења о стављању ван снаге Решења о размени непокретности између Општине Бачка Паланка и  „EUROPA REAL ESTATE BP 001“ д.о.о. Бачка Паланка, Предлог програма о допуни програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса права јавне својине на другог носиоца права јавне својине- непокретности уписане у Лист непокретности бр. 176 КО Силбаш, катастарска парцела бр. 560, предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса права јавне својине на другог носиоца права јавне својине – непокретност уписана у Лист непокретности бр. 4003 КО Бачка Паланка, катастарска парцела бр. 1314/1 и предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде преносом права јавне својине на непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, катастарска парцела бр.7183/2 КО Бачка Паланка- град, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.