Обавештење о поднетом захтеву за продужење дозволе за третман, односно складиштење инертног и неопасног отпада оператера “Алваг“ (“Alwag“) д.о.о.

Обавештење о поднетом захтеву за продужење дозволе за третман, односно складиштење инертног и неопасног отпада оператера “Алваг“ (“Alwag“) д.о.о. Нова Гајдобра, Индустријска улица бр. 10, матични број 20760354                                                                                                 

Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка, на основу члана 63. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

О б а в е ш т е њ е

о пријему захтева за продужење дозволе за третман, односно складиштење инертног и неопасног отпада оператера “Алваг“ (“Alwag“) д.о.о. Нова Гајдобра, Индустријска улица бр. 10, регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20760354.

Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка  као надлежни орган обавештава јавност да су “Алваг“ (“Alwag“) д.о.о. Нова Гајдобра, Индустријска улица бр. 10, матични број 20760354 поднели захтев за продужење дозволе за третман и складиштење инертног и неопасног отпада на катастарској парцели 42 к.о. Нова Гајдобра, Индустријска улица бр. 10, увид у податке и документацију из захтева може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађевинарство Општине Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16, соба бр. 36, у времену од 1400 до 1500 сати, рок за достављање мишљења је 15 дана од дана објављивања овог обавештења.