113. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 31.августа 2022. године у великој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 107. седнице Општинског већа одржане дана 29. јуна 2022. године, Записника са 108. седнице Општинског већа одржане дана 01. јула 2022. године и Записника са 109. седнице Општинског већа одржане дана 13. јула 2022. године;

2. Доношење Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, Правобранилаштву Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама

(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе);

3. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на територији Општине Бачка Паланка за период 2023-2026. године

(Известилац: Маја Пилиповић, председник Савета за родну равноправност);

4. Утврђивање Предлога локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на територији Општине Бачка Паланка за период 2023-2026. године

(Известилац: Маја Пилиповић, председник Савета за родну равноправност);

5. Доношење Решења о измени и допуни решења о именовању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

6. Доношење Решења о формирању мешовите васпитне групе са до 20% већим бројем деце за упис у радној 2022/2023. години у издвојеном одељењу Основне школе „Бранко Ћопић“ у Карађорђеву

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

7. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту локалног плана управљања отпадом за Општину Бачка Паланка за период 2022-2031. године

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

8. Утврђивање Предлога решења о стављању ван снаге Решења о размени непокретности између Општине Бачка Паланка и „EUROPA REAL ESTATE BP 001“ д.о.о. Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

9. Утврђивање Предлога програма о допуни програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

10. Утврђивање Предлога одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса права јавне својине на другог носиоца права јавне својине- непокретности уписане у Лист непокретности бр. 176 КО Силбаш, катастарска парцела бр. 560

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

11. Утврђивање предлога Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса права јавне својине на другог носиоца права јавне својине – непокретност уписана у Лист непокретности бр. 4003 КО Бачка Паланка, катастарска парцела бр. 1314/1

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

12. Утврђивање предлога Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде преносом права јавне својине на непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, катастарска парцела бр.7183/2 КО Бачка Паланка- град

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

13. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате