ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „Комуналпројект“ БАЧКА ПАЛАНКА

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“
, број 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бач
ка Паланка,
Скупштина општине Бачка Паланка, оглашава

                                               

                                               ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора Јавног комуналног предузећа„Комуналпројект“

Бачка Паланка

                                   ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно комунално предузеће „Комуналпројект“ Бачка Паланка, улица Трг
Братства и јединства број 40,

Матични број: 08081255,

Уписано код Агенције за привредне регистре решењем број: БД 70845/2005
од 10. јуна 2005. године,
ПИБ: 100495492
Претежна делатност: 36.0 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка
Паланка уређују се Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка са Законом о јавним предузећима
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 23/2016 и 30/2017) и Статутом
Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 30/2016).

                                       

                                           РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:
Директор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка.

Директор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка,
представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада,
води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа,
за реализацију одлука и других аката Скупштине општине, Општинског већа и
председника Општине, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење,
предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања јавног предузећа и
одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже
доношење посебног програма инвестиција из средстава буџета општине
(субвенције, гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке
Надзорног одбора, бира Извршне директоре, бира представнике јавног предузећа
у Скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће, по
претходно прибављеној сагласности Скупштине општине, закључује уговоре о
раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни
односи, доноси акт о систематизацији, предлаже Надзорном одбору доношење
аката о исплати стимулације извршним директорима, предлаже Надзорном одбору
доношење одлука и других аката из делокруга директора, одлучује о појединачним
правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом,
Колективним уговором и Статутом предузећа, доноси план набавки за текућу
годину, доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се нe

примењује Закон о јавним набавкама, врши друге пословеодређене законом,
оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

                                  УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
да је пунолетно и пословно способно,

да има стечено образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама,

да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из алинеје 2. Услова за именовање
директора,

да има најмање три године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима Јавног предузећа,

да познаје област корпоративног управљања,

да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,

да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,

да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:

обавезно психијатријско лечење и чување у здравственојустанови,

обавезно психијатријско лечење на слободи,

обавезно лечење наркомана,

обавезно лечење алкохоличара и

забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата за именовање
директора јавног предузећа оцењују се у складу са Уредбом о мерилима за
именовање директора („Службени гласник Републике Србије“ , број 65/2016).

Директор се именује на период од четири године.

                                               МЕСТО РАДА:
Бачка Паланка, улица Трг Братства јединства број 40.


                                   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:

Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о
стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Драгана Баћић,
контакт телефон: 021/2101192.

                           АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора, улица Краља Петра I
број 16, спрат 2, соба 42, са назнаком „за Јавни конкурсза избор директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка“.

                           ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. диплома о стеченом високом образовању,

3. исправа којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих
се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање(алинеја 3. Услова за именовање
директора), односно да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословимаЈавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка, као и да има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова (алинеја4. и 6. Услова за
именовање директора),

4. изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице
није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

5. потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци, и

6. потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују
кривична дела, није изречена мера безбедности:

обавезно психијатријско лечење и чување у здравственојустанови,

обавезно психијатријско лечење на слободи,

обавезно лечење наркомана,

обавезно лечење алкохоличара, и

забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопијикоја је оверена код
надлежног органа.

Небагловремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће
одбацити закључком, против кога није допуштена посебна жалба.

Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“
„Службеном листу Општине Бачка Паланка“, у дневном листу „АЛО“, као и на
званичној интернет презентацији Општине Бачка Паланка,
www.backapalanka.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА

Број:II
1116/2022
11. августа
2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник

Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.