Набавка услуге пољочуварске службе за подручје катастарских општина општине Бачка Паланка за период од годину дана, рачунајући од дана закључења уговора,набавка број 34/2022