ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-МОПЕДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

ЈАВНИ ОГЛАС

Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка, на основу члана 2. Решења о покретању поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка путем јавног оглашавања бр. I-404-5/2022 од 16. марта 2022. године, расписује

О Г Л А С


за отуђење покретних ствари–мопеда из јавне својине Општине Бачка Паланка
у поступку јавног надметања – лицитације

Расписује се оглас за отуђење покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка у поступку јавног надметања – лицитације, и то:

Редни број

Врста покретне ствари

Марка

Модел

Боја

Година

производње

Радна запремина мотора ( цм3)

Почетна цена у РСД

1.

МОПЕД, нерегистрован, неисправан

MOTOLIFT“

CY50T-22

3D црвена, тамна, метализирана

2017

49,6

60.948,48

2.

МОПЕД, нерегистрован, неисправан

MOTOLIFT“

CY50T – 22

0М бела

2017

49,6

60.948,48

3.

МОПЕД, нерегистрован, неисправан

MOTOLIFT“

CY50T – 22

0М бела

2017

49,6

60.948,48

4.

МОПЕД, нерегистрован, неисправан

MOTOLIFT“

CY50T – 22

0М бела

2017

49,6

60.948,48

5.

МОПЕД, нерегистрован, неисправан

MOTOLIFT“

CY50T – 22

3М црвена

2017

49,6

60.948,48

6.

МОПЕД, нерегистрован, неисправан

MOTOLIFT“

CY50T – 22

0М бела

2017

49,6

60.948,48

7.

МОПЕД, нерегистрован, неисправан

MOTOLIFT“

CY50T – 22

3М црвена

2017

49,6

60.948,48

8.

МОПЕД, нерегистрован, неисправан

MOTOLIFT“

CY50T – 22

3М црвена

2017

49,6

60.948,48

9.

МОПЕД, нерегистрован, неисправан

MOTOLIFT“

CY50T – 22

3М црвена

2017

49,6

60.948,48

10.

МОПЕД, нерегистрован, неисправан

MOTOLIFT“

CY50T – 22

0М бела

2017

49,6

60.948,48

Услови отуђења: Покретне стваримопеди се продају у виђеном стању, а трошкове пореза на пренос апсолутних права, трошкове овере уговора, трошкове преузимања и транспорта мопеда сноси купац.

Подаци о предмету отуђења: Преглед покретних ствари – мопеда који су предмет отуђења, заинтересована лица могу извршити у гаражи у улици Ђуре Јакшића, иза зграде Општине Бачка Паланка, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, а више информација се може добити у Општинској управи Општине Бачка Паланка, ул. Краља Петра I бр.16. Контакт особа: Милош Ђилас, телефон: 021/210-1121.

Цена: Почетни износ цене за отуђење покретних ствари – мопеда утврђен је према Процени вредности мопеда бр. 205-464-08-00017/2022-0000 од дана 22. марта 2022. године добијеној од Пореске управе – Сектора за издвојене активности – Групе за контролу издвојених активности малих локација Бачка Паланка. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 5.000,00 динара. Плаћање се врши једнократно, у року од 7 ( седам ) дана од дана закључења купопродајног уговора.

Након спроведеног поступка јавног надметања (лицитације), покретна ствар – мопед се продаје учеснику јавног надметања (лицитације) који је понудио највишу цену.

Учесници: Право учешћа на јавном надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.

Подношење пријаве: Пријаве за јавно надметање ( лицитацију ) се подносе у затвореним ковертама на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16, 21400 Бачка Паланка или непосредно на писарници Општине, са назнаком:

«Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка, за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 1. – НЕ ОТВАРАЈ“,

«Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка, за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 2. – НЕ ОТВАРАЈ“,

«Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка, за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 3. – НЕ ОТВАРАЈ“,

«Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка, за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 4. – НЕ ОТВАРАЈ“,

«Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка, за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 5. – НЕ ОТВАРАЈ“,

«Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка, за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 6. – НЕ ОТВАРАЈ“,

«Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка, за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 7. – НЕ ОТВАРАЈ“,

«Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка, за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 8. – НЕ ОТВАРАЈ“,

«Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка, за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 9. – НЕ ОТВАРАЈи/или

«Комисији за спровођење поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка, за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 10. – НЕ ОТВАРАЈ.

Свака пријава за учешће у поступку јавног надметања – лицитације за отуђење сваке покретне ствари – мопеда мора да садржи:

за физичка лица:

-име и презиме, пребивалиште, адресу, потпис и ЈМБГ подносиоца пријаве,

-фотокопију личне карте,

-уредно овлашћење за заступање, ако подносилац пријаве који је физичко лице не учествује лично у поступку,

-изјаву о прихватању услова из јавног огласа и

-доказ о уплаћеном депозиту који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840–745151843–03 са позивом на број 65–205, са назнаком „за учешће на лицитацији“.

– за правна лица:

назив, односно пословно име и седиште, потпис од стране овлашћеног лица и печат,

извод или решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,

потврду о пореском идентификационом броју (ПИБ),

изјаву о прихватању услова из јавног огласа и

доказ о уплаћеном депозиту који је утврђен у висини од 10% од почетне цене, претходно уплаћен на текући рачун бр. 840–745151843–03 са позивом на број 65–205, са назнаком „за учешће на лицитацији“.

Износ уплаћеног депозита се урачунава у купопродајну цену најповољнијем учеснику јавног надметања (лицитације).

Уколико најповољнији учесник јавног надметања (лицитације) одустане од понуде учињене на јавном надметању (лицитацији) или својом кривицом не закључи уговор, односно не уплати купопродајну цену губи право на враћање уплаћеног депозита, те ће се у том случају поступак поновити.

Учесницима јавног надметања (лицитације) чија понуда није прихваћена, вратиће се уплаћени депозит у року од 7 ( седам ) дана од дана закључења поступка јавног надметања (лицитације).

Поступак јавног надметања (лицитације) спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас остаје отворен 8 ( осам ) дана од дана објављивања у листу «Недељне новине» и на званичном сајту Општине Бачка Паланка, односно у времену од 30. априла 2022. године закључно са 09. мајем 2022. године до 15,00 часова.

Отварање пријава и спровођење поступка јавног надметања (лицитације) обавиће се јавно у присуству чланова Комисије за спровођење поступка отуђења покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка дана 16. маја 2022. године ( понедељак ) у просторијама Општине Бачка Паланка

  • за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 1. с почетком у 15.00 часова,

  • за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 2. с почетком у 15.10 часова,

  • за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 3. с почетком у 15.20 часова,

  • за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 4. с почетком у 15.30 часова,

  • за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 5. с почетком у 15.40 часова,

  • за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 6. с почетком у 15.50 часова,

  • за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 7. с почетком у 16.00 часова,

  • за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 8. с почетком у 16.10 часова,

  • за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 9. с почетком у 16.20 часова и

  • за отуђење покретне ствари – мопеда под редним бројем 10. с почетком у 16.30 часова.

Комисија за спровођење поступка отуђења

покретних ствари – мопеда у јавној својини Општине Бачка Паланка