ОДРЖАНА 93. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 93. седници Општинског већа, одржаној дана 13. априла 2022. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 11 тачaка дневног реда.

Општинско веће је донело Решење о измени решења о образовању Савета за јавну безбедност Општине Бачка Паланка.

Размотрена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 01.01.2021.-31.12.2021. године.

Чланови већа су донели Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини-непосредном погодбом катастарска парцела бр. 175 К.О.Челарево.

Размотрен је Извештај о раду интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама.